Auli Viidalepp kaitseb doktoritööd „The Expected AI as a sociocultural construct and its impact on the discourse on technology“

18. detsembril kell 15.00 kaitseb Auli Viidalepp semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „The Expected AI as a sociocultural construct and its impact on the discourse on technology“ („Oodatav tehisintellekt kui ühiskondlik-kultuuriline konstrukt ja selle mõju tehnoloogiadiskursusele“).

Juhendaja
professor Timo Maran, Tartu Ülikool

Oponendid
professor Kay Lynette O’Halloran, Liverpooli Ülikool (Ühendkuningriik)
professor Donald Francis Favareau, Singapuri Riiklik Ülikool

Kokkuvõte

Doktoritöös tutvustatakse ja kritiseeritakse tehnoloogiadiskursust, keskendudes tehisintellekti (TI) mõistele. TI diskursus on eriti küllastunud asjastatud metafooridest, mis juhivad ja piiravad konnotatsioone ning arusaamu tehnoloogiast ühiskonnas. TI diskursuse paremaks analüüsimiseks pakutakse doktoritöös välja termin „oodatav tehisintellekt“, mis tähistab ajaloolisi ja sotsiaalkultuurilisi konnotatsioone ning arvukaid referentobjekte sisaldavat koondkonstrukti. Tuginedes kultuurisemiootikale, teadus- ja tehnoloogiauuringutele ning mitmesugustele heuristilistele mõistetele, kaevutakse väitekirjas TI diskursuse pinna alla ja avatakse TI varjatud poliitilisi, sotsiaalseid, kultuurilisi ja ökoloogilisi ohte. Diskursus(te) põimumine (teadus)ulme, folkloori, müütide ja religiooniga mõjutab seda, kuidas TI-d ühiskonnas tajutakse ning millised on ootused praeguste ja tulevaste intellektitehnoloogiate suhtes. Doktoritöös pakutakse välja eetilisem ja terviklikum ontoloogiline mudel TI-põhiste süsteemide kirjeldamiseks. Mudeliga kirjeldatakse süsteeme kui kompleksseid koosluseid, arvestades nende ühiskondlik-materiaalset korrastatust, üleilmset majanduslikku ja materiaalset kujunemist. Samuti arvestab mudel TI-süsteemide mõju keskkonnale, ühiskondlikele institutsioonidele ja semiosfäärile. Doktoritöö näitab, et tehisintellekti ei tuleks mõista mitte ainult kui objekti või sotsiotehnilist süsteemi, vaid kui kogu tooteahela tervikut, mis hõlmab kasutatud ressursse ning nii materiaalset kui ka semiootilist mõju terve planeedi tasandil.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomis (kohtumise ID: 910 5408 0819, pääsukood: 572833).

Kujundatud konverentsi pealkiri, toimumiskoht ja aeg

EFAK – XIX Eesti filosoofia aastakonverents ootab ettekandeid

Lauri Linask kaitseb doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“

17. juunil kell 16.00 kaitseb Lauri Linask semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“ („Autokommunikatsioon lapse semiootilises arengus”).
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand