Autor:
Triin Paaver

Kaitstud doktoritööd

Enamik semiootika osakonnas kaitstud doktoritöid on avaldatud seerias Dissertationes Semioticae Universitatis Tartuensis
Toimetajad: Peeter Torop, Kalevi Kull
Tartu Ülikooli Kirjastus

volume 46, 2023 Auli Viidalepp „The Expected AI as a sociocultural construct and its impact on the discourse on technology“

volume 45, 2023 Tuuli Pern „Affective-imaginative modelling in semiotic context: A Vichian perspective“

volume 44, 2023 Merit Rickberg „Towards Complexity Thinking with Juri Lotman: Modelling Cultural Dynamics in Educational Systems“

volume 43, 2023 Katarina Damčević „Semiotics of hate speech and contested symbols: the „Za dom spremni“ Ustaša salute in contemporary Croatia

volume 42, 2022 - Eugenio Israel Chávez Barreto, „The Semiotic Theory of Luis Jorge Prieto

volume 41, 2022 - Aleksandr Fadeev, Lev Vygotsky’s Approach in the Contemporary Semiotic Research of Learning, Meaning-Making and Inner Speech“ (Õppimise, tähendusloome ja sisekõne käsitlused kaasaegses semiootikas: Lev Võgotski perspektiiv). Juhendaja Peeter Torop.

volume 40, 2022 - Kyle Jonathan Davidson, „Semiotic Modelling of Identity and Communication in Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality“ (Identiteedi ja kommunikatsiooni semiootiline modelleerimine virtuaalreaalsuse, lisareaalsuse ja segureaalsuse puhul). Juhendajad: Kalevi Kull ja Anti Randviir.

volume 39, 2022Jonathan Grant Griffin, „A Semiotic of Motives: Kenneth Burke and Deely-Tartu Semiotics“, (Motiivide semiootika: Kenneth Burke ja Deely-Tartu semiootika). Juhendajad: Kalevi Kull ja Mihhail Lotman.

volume 38, 2021 - Mirko Cerrone, Interspecies Relationships: A Zoosemiotic Analysis of Human-Ape Communication ("Liikide vahelised suhted: inimeste ja inimahvide vahelise kommunikatsiooni zosemiootiline analüüs"). Juhendajad: Timo Maran ja Nelly Mäekivi.

volume 37, 2021 - Tiina Hoffmann,  La traduction cinématographique en Estonie soviétique : contextes, pratiques et acteurs („Filmitõlge Eesti NSVs: kontekstid, praktikad, inimesed“). Juhendajad: Elin Sütiste ja Antonie Chalvin.

volume 36, 2021 - Jason Mario Dydynski Semiotic Modeling of Cuteness in Cartoon Characters/Mascots ("Tegelaskujude/maskottide armsuse semiootiline modelleerimine"). Juhendajad: Timo Maran ja Nelly Mäekivi.

volume 35, 2021 - Tyler James Bennett, Detotalization and retroactivity: black pyramid semiotics ("Detotaliseerimine ja tagasiulatuv jõud: musta püramiidi semiootika"). Juhendaja: Kalevi Kull.

volume 34, 2020 - Alexandra Milyakina, Digitalization of Literary Education in the Context of Cultural Autocommunication ("Kirjandushariduse digitaliseerumine kultuurilise autokommunikatsiooni kontekstis"). Juhendaja: Peeter Torop, Maarja Ojamaa.

volume 33, 2020 - Tatjana Menise, Fairy tales in transmedia communication: fanfiction ("Muinasjutud transmeedialises kommunikatsioonis: fännikirjandus"). Juhendaja: Peeter Torop.

volume 32, 2019 - Lyudmyla Zaporozhtseva, Structural units of mass culture mythology: a cultural semiotic approach ("Massikultuuri mütoloogia struktuuriühikud: kultuurisemiootiline lähenemine"). Juhendaja: Andreas Ventsel.

volume 31, 2018 - Ott Puumeister, On biopolitical subjectivity: Michel Foucaultʼs perspective on biopolitics and its semiotic aspects ("Biopoliitilisest subjektsusest: Michel Foucault' käsitlus biopoliitikast ning selle semiootilised tahud"). Juhendajad: Andreas Ventsel, Daniele Monticelli.

volume 30, 2018 - Silver Rattasepp, The human mirror: a critique of the philosophical discourse on animals from the position of multispecies semiotics („Inimese peegel: filosoofilise loomadiskursuse kriitiline analüüs paljuliigilise semiootika positsioonilt“ ). Juhendaja: Timo Maran.

volume 29, 2018 - Nelly Mäekivi, The zoological garden as a hybrid environment – a (zoo)semiotic analysis („Loomaaed kui hübriidne keskkond - (zoo)semiootiline analüüs“ ). Juhendaja: Timo Maran.

volume 28, 2018 - Remo Gramigna, Augustine and the study of signs and signification  (Augustinus ja märkide ning signifikatsiooni uurimine). Juhendaja: Timo Maran.

volume 27, 2017 - Silvi Salupere. О метаязыке Юрия Лотмана: проблемы, контекст, источники (Juri Lotmani metakeelest: probleemid, kontekst, allikad). Juhendaja: Irina Avramets.

volume 26, 2017 - Gleb Netchvolodov. Pictorially simplified images as machine vision design tool: semiotics approach. Juhendaja: Peeter Torop.

volume 25, 2017 - Kadri Tüür. Semiotics of nature representations: on the example of nature writing. Juhendajad: Kalevi Kull, Peeter Torop, Ulrike Plath.

volume 24, 2016 - Claudio Julio Rodríguez Higuera. The Place of Semantics in Biosemiotics: Conceptualization of a Minimal Model of Semiosic Capabilities. Juhendaja: Kalevi Kull.

volume 23, 2016 - Mari-Liis Madisson. The Semiotic Construction of Identities in Hypermedia Environments: The Analysis of Online Communication of the Estonian Extreme Right. Juhendajad: Andreas Ventsel, Indrek Ibrus.

volume 22, 2016 - Davide Weible. Exaptation: Towards a Semiotic Account of a Biological Phenomenon. Juhendaja: Kalevi Kull.

volume 21, 2015 - Riin Magnus. The Semiotic Grounds of Animal Assistance: Sign Use of Guide Dogs and Their Visually Impaired Handlers. Juhendaja: Kalevi Kull.

volume 20, 2015 - Tiit Remm. Sociocultural Space: Spatial Modelling and the Sociocultural World. Juhendaja: Anti Randviir.

volume 19, 2015 - Maarja Ojamaa. The transmedial aspect of cultural autocommunication. Juhendaja: Peeter Torop.

volume 18, 2014 - Vadim Verenitš. Semiotic models of legal argumentationJuhendajad: Mihhail Lotman, Igor Gräzin.

volume 17, 2013 - Anu Sarv. Õppejõu enesereflektsioon ja professionaalne identiteet. Juhendajad: Ülle Pärli, Anu Karm.

volume 16, 2011 - Tonnessen, Morten. Umwelt transition and Uexküllian phenomenology. An ecosemiotic analysis of Norwegian wolf management. Juhendaja prof. Kalevi Kull.

volume 15, 2011 - Lindström, Kati. Delineating Landscape Semiotics: Towards the Semiotic Study of Landscape Processes. Juhendaja prof. Kalevi Kull.

volume 14, 2011 - Sõukand, Renata. Herbal landscape. Juhendaja prof. Kalevi Kull.

volume 13, 2009 - Ventsel, Andreas. Towards semiotic theory of hegemony. Juhendaja dots. Ülle Pärli.

volume 12, 2009 - Sütiste, Elin. Tõlke mõiste dünaamikast tõlketeaduses ja eesti tõlkeloosJuhendaja: prof. Peeter Torop.

volume 11, 2008 - Monticelli, Daniele. Wholeness and its remainders: theoretical procedures of totalization and detotalization in semiotics, philosophy and politicsJuhendaja: Mihhail Lotman (inglise keeles).

volume 10, 2006 - Linnap, Peeter. Photology.Juhendaja: Jelena Grigorjeva. (Eesti keeles).

volume 9, 2006 - Luure, Andres. Duality and sextets: a new structure of categoriesJuhendaja: Kalevi Kull. (Inglise keeles).

volume 8, 2005 - Rudakovskaja-Borissova, Eleonora. Semiotics of Food in the Works by Andrei PlatonovJuhendaja: Ülle Pärli. (Vene keeles).

volume 7, 2005 - Maran, Timo. Mimicri as a Communication Semiotic PhenomenonJuhendaja: Kalevi Kull.

volume 6, 2004 - Randviir, Anti. Mapping the World: Towards a Sociosemiotic Approach to CultureJuhendaja: Peeter Torop. (Inglise keeles.)

volume 5, 2003 - Levchenko, Jan. History and Fiction in V. Shklovsky's and B. Eikhenbaum's works in the 1920s Juhendaja: Peeter Torop. (Vene keeles.)

volume 4, 2001 - Avramets, Irina. The Poetics of Dostoevsky's Novellas Juhendaja: Juri Lotman. (Vene keeles.)

volume 3, 2000 - Mikita, Valdur. A Comparison of Creativity Treatments in Semiotics and PsychologyJuhendaja: Peeter Torop.

volume 2, 2000 - Grigorjeva, Elena. Emblem: Structure and PragmaticsJuhendaja: Peeter Torop. (Vene keeles.)

volume 1, 2000 - Lotman, Mihhail. The Structure and Typology of Russian Verse.

 

Väljaspool seeriat on avaldatud doktoritööd:

Peet Lepik (2007) Universaalidest Juri Lotmani semiootika kontekstis. Juhendaja: Peeter Torop. (Eesti keeles, Inglise keeles.)

Anneli Mihkelev (2005) Vihjamise poeetika. Juhendaja: Ülle Pärli.

Boris Baljasnõi (2005) Semiotic Aspect of Translation and Applied Translation Studies. Juhendaja: Peeter Torop. (Vene keeles.)

Virve Sarapik (1999) Keel ja kunst. Juhendaja: Peeter Torop.

Lauri Linask kaitseb doktoritööd „Autocommunication in the semiotic development of the child“

17. juunil kell 16.00 kaitseb Lauri Linask semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“ („Autokommunikatsioon lapse semiootilises arengus”).
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“