Autor:
Triin Paaver

Semiootika ja kultuuriteooria eriala doktorandid

Siiri Tarrikas
Juhendajad: Nelli Mäekivi ja Ott Puumeister
Doktoritöö teema inglise keeles: Attention as a Semiotic process Mediating Perception and Meaning-making and its Role in the Agency of Animals as Shapers of their Umwelten
Doktoritöö teema eesti keeles: Tähelepanu kui taju ja tähendusloomet vahendav semiootiline protsess ning selle roll loomade agentsuses omailmade kujundajatena

James Augustus Bacigalupi IV
Juhendajad: Kalevi Kull ja Donald Favareau (National University of Singapore)
Doktoritöö teema inglise keeles: A Biosemiotic Theory of Semiogenesis
Doktoritöö teema eesti keeles: Semiogeneesi biosemiootiline teooria

Hongjin Song
Juhendaja: Anti Randviir
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotic Anatomy of Rumour: Social Discourse, 'False Memory', and Infection
Doktoritöö teema eesti keeles: Kuulujutu semiootiline anatoomia: sotsiaalne diskursus, 'võltsmälu' ja nakatamine

Daniel Tamm
Juhendajad: Andreas Ventsel ja Mari-Liis Madisson
Doktoritöö teema inglise keeles: Modelling Ideology: A Cognitive-semiotic Study of Far-right rhetoric in Estonia
Doktoritöö teema eesti keeles: Modelleerides ideoloogiat: kognitiivsemiootiline uurimus paremäärmuslikust retoorikast Eestis

Eleni Alexandri
Juhendajad: Maarja Ojamaa ja Nelly Mäekivi 
Doktoritöö teema inglise keeles: The Phenomenon of K-Pop: A Place of Reality and Fiction
Doktoritöö teema eesti keeles: K-Popi fenomen: koht tegelikkusele ja väljamõeldisele

John Felix Peter Siivonen
Juhendajad: Timo Maran ja Riin Magnus
Doktoritöö teema inglise keeles: Ecosemiotic Dimensions of Novel Species: Emerging Agencies, Mutualisms and Interpretations in Local Cultural-Ecological Communities 
Doktoritöö teema eesti keeles: Uute liikide ökosemiootika: Ilmuvad agentsused, mutualismid ja interpretatsioonid kohalikes kultuurilis-ökoloogilistes kogukondades

Irmak Uğur
Juhendajad: Elin Sütiste, Luc van Doorslaer ja Reine Meylaerts (KU Leuven) 
Doktoritöö teema inglise keeles: How translation layers affect museum exhibitions. A semiotic-translational case study of the "Museum aan de Stroom" (Antwerp, Belgium)
Doktoritöö teema eesti keeles: Tõlkekihistuste mõju muuseumi väljapanekutele. „Museum aan de Stroomi“ (Antwerpen, Belgia) tõlkesemiootiline uurimus 

Daria Arkhipova
Juhendajad: Kalevi Kull, Talis Bachmann ja Massimo Leone (Torino Ülikool)
Doktoritöö teema inglise keeles: How Artificial Intelligence recommendation systems impact human decision-making: a semiotic approach
Doktoritöö teema eesti keeles:  Kuidas mõjutavad tehisintellektipõhised soovitussüsteemid inimese otsuseid: semiootiline käsitlus

Karl Joosep Pihel
Juhendaja: Silvi Salupere
Doktoritöö teema inglise keeles: Diagrammatic Signs in Music, Diagrammicity as a Theory of Musical Signification
Doktoritöö teema eesti keeles: Diagrammilised märgid muusikas, diagrammilisus kui muusikalise tähenduse teooria

Elli Marie Tragel
Juhendaja: Silver Rattasepp
Doktoritöö teema inglise keeles: Towards Liberation from Semiosis: Semiotic Means of Self-Defamiliarization and Strategies of Describing Liminal States of Mind
Doktoritöö teema eesti keeles: Semioosist vabanemise püüdlus: enesekummastuse semiootilised võtted ja liminaalsete meeleseisundite kirjeldamise strateegiad

Oscar Salvador Miyamoto Gomez
Juhendajad: Kalevi Kull ja Timo Maran
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotic Modelling of Episodic Memory in Alloanimals as a Problem of Biotranslation
Doktoritöö teema eesti keeles: Episoodilise mälu semiootiline modelleerimine loomadel kui biotõlke problem

Viktoriia Yermolaieva
Juhendaja: Peeter Torop
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotics of "Authenticity" and a Valuation in Contemporary Culture
Doktoritöö teema eesti keeles: "Autentsuse" semiootika ja väärtustamine tänapäeva kultuuris

Andrew Mark Creighton
Juhendaja: Nelly Mäekivi
Doktoritöö teema inglise keeles: Non-Human Animals as McDonaldizing Signs in Thompson Manitoba
Doktoritöö teema eesti keeles: Mitteinimestest loomad kui McDonaldiseerumise märgid Thompson Manitobas

Muzayin Nazaruddin 
Juhendaja: Riin Magnus
Doktoritöö teema inglise keeles: The Semiotics of Natural Disaster Recovery: The Entanglements of Environmental and Cultural Transformations
Doktoritöö teema eesti keeles: Looduskatastroofidest taastumise semiootika: keskkonna- ja kultuurimuutuste põimumine

Erik Georg William Kõvamees
Juhendaja: Silvi Salupere 
Doktoritöö teema inglise keeles: Establishment of prison semiotics on the basis of the cultural semiotic paradigm, modelling of the prison world
Doktoritöö teema eesti keeles: Vanglasemiootika loomine kultuurisemiootilise paradigma põhjal, vanglamaailma modelleerimine

Sven Anderson
Juhendaja: Anti Randviir 
Doktoritöö teema inglise keeles: Objectivation of Brand's Meaning Through Formal Narrative Model
Doktoritöö teema eesti keeles: Brändi tähenduse objektiviseerimine formaalse narratiivi mudeli abil

Morsaleh Ranjbar Moghaddam
Juhendaja: Tiit Remm
Doktoritöö teema inglise keeles: Play in the Urban Landscape as a Semiotic Resource for Social Transformation in the City of Tartu
Doktoritöö teema eesti keeles: Mäng linnamaastikus semiootilise ressursina sotsiaalseks muutuseks Tartus

Patrizia Segio
Juhendaja: Andreas Ventsel 
Doktoritöö teema inglise keeles: Digital Enactivism and Technoscience Representations: A Theory on Visual Performativity
Doktoritöö teema eesti keeles: Digitaalne enaktivism ja tehnoteaduse representatsioonid: visuaalse performatiivsuse teooria

Lona Päll
Juhendajad: Timo Maran ja Ergo-Hart Västrik
Doktoritöö teema inglise keeles: Ideological Dimensions of Place-Lore in the Context of Environmental Conflicts
Doktoritöö teema eesti keeles: Kohapärimuse ideoloogiline kasutus keskkonnakonfliktide kontekstis

Mehmet Emir Uslu
Juhendajad: Andreas Ventsel ja Timo Maran
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiocide, or Semiotics Extinction and Cultural Destruction
Doktoritöö teema eesti keeles: Semiotsiid. Väljasuremise ja kultuurilise hävinemise semiootika

Martin Oja
Juhendaja: Peeter Torop
Doktoritöö teema inglise keeles: Metatextual Meaning Generation Mechanisms in the View of Film Semiotics
Doktoritöö teema eesti keeles: Metatekstilised tähendusloome mehhanismid mängufilmis läbi filmisemiootika vaatenurga


Krista Simson
Juhendaja: Peeter Torop
Doktoritöö teema inglise keeles: Visual Means of Expression of Graphics
Doktoritöö teema eesti keeles: Graafika visuaalsed väljendusvahendid

Hermann Tamminen
Juhendaja: Silvi Salupere
Doktoritöö teema inglise keeles: Cultural Typology and Modal Semiotics
Doktoritöö teema eesti keeles: Kultuuritüpoloogia ja modaalsemiootika

Alec Richard Kozicki
Juhendaja: Kalevi Kull
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotic Engineering and Smart Homes
Doktoritöö teema eesti keeles: Insenersemiootika ja targad majad

Andrea Barale
Juhendaja: Mihhail Lotman
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotics of Poetry
Doktoritöö teema eesti keeles: Luule semiootika

Raili Lass
Juhendajad: Elin Sütiste ja Maria-Kristiina Lotman
Doktoritöö teema inglise keeles: The Role and Significance of Interlingual Drama Translation Within a Stage Production as an Intersemiotic Translation and Polysemiotic Structure
Doktoritöö teema eesti keeles: Näidendi interlingvaalse tõlke osakaal ja roll lavastuses kui intersemiootilises tõlkes ja polüsemiootilises struktuuris

 

Kujundatud konverentsi pealkiri, toimumiskoht ja aeg

EFAK – XIX Eesti filosoofia aastakonverents ootab ettekandeid

Lauri Linask kaitseb doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“

17. juunil kell 16.00 kaitseb Lauri Linask semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“ („Autokommunikatsioon lapse semiootilises arengus”).
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand