Autor:
Triin Paaver

Semiootika ja kultuuriteooria eriala doktorandid

Siiri Tarrikas
Juhendajad: Nelli Mäekivi ja Ott Puumeister
Doktoritöö teema inglise keeles: Attention as a Semiotic process Mediating Perception and Meaning-making and its Role in the Agency of Animals as Shapers of their Umwelten
Doktoritöö teema eesti keeles: Tähelepanu kui taju ja tähendusloomet vahendav semiootiline protsess ning selle roll loomade agentsuses omailmade kujundajatena

James Augustus Bacigalupi IV
Juhendajad: Kalevi Kull ja Donald Favareau (National University of Singapore)
Doktoritöö teema inglise keeles: A Biosemiotic Theory of Semiogenesis
Doktoritöö teema eesti keeles: Semiogeneesi biosemiootiline teooria

Hongjin Song
Juhendaja: Anti Randviir
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotic Anatomy of Rumour: Social Discourse, 'False Memory', and Infection
Doktoritöö teema eesti keeles: Kuulujutu semiootiline anatoomia: sotsiaalne diskursus, 'võltsmälu' ja nakatamine

Daniel Tamm
Juhendajad: Andreas Ventsel ja Mari-Liis Madisson
Doktoritöö teema inglise keeles: Modelling Ideology: A Cognitive-semiotic Study of Far-right rhetoric in Estonia
Doktoritöö teema eesti keeles: Modelleerides ideoloogiat: kognitiivsemiootiline uurimus paremäärmuslikust retoorikast Eestis

Eleni Alexandri
Juhendajad: Maarja Ojamaa ja Nelly Mäekivi 
Doktoritöö teema inglise keeles: The Phenomenon of K-Pop: A Place of Reality and Fiction
Doktoritöö teema eesti keeles: K-Popi fenomen: koht tegelikkusele ja väljamõeldisele

John Felix Peter Siivonen
Juhendajad: Timo Maran ja Riin Magnus
Doktoritöö teema inglise keeles: Ecosemiotic Dimensions of Novel Species: Emerging Agencies, Mutualisms and Interpretations in Local Cultural-Ecological Communities 
Doktoritöö teema eesti keeles: Uute liikide ökosemiootika: Ilmuvad agentsused, mutualismid ja interpretatsioonid kohalikes kultuurilis-ökoloogilistes kogukondades

Irmak Uğur
Juhendajad: Elin Sütiste, Luc van Doorslaer ja Reine Meylaerts (KU Leuven) 
Doktoritöö teema inglise keeles: How translation layers affect museum exhibitions. A semiotic-translational case study of the "Museum aan de Stroom" (Antwerp, Belgium)
Doktoritöö teema eesti keeles: Tõlkekihistuste mõju muuseumi väljapanekutele. „Museum aan de Stroomi“ (Antwerpen, Belgia) tõlkesemiootiline uurimus 

Daria Arkhipova
Juhendajad: Kalevi Kull, Talis Bachmann ja Massimo Leone (Torino Ülikool)
Doktoritöö teema inglise keeles: How Artificial Intelligence recommendation systems impact human decision-making: a semiotic approach
Doktoritöö teema eesti keeles:  Kuidas mõjutavad tehisintellektipõhised soovitussüsteemid inimese otsuseid: semiootiline käsitlus

Karl Joosep Pihel
Juhendaja: Silvi Salupere
Doktoritöö teema inglise keeles: Diagrammatic Signs in Music, Diagrammicity as a Theory of Musical Signification
Doktoritöö teema eesti keeles: Diagrammilised märgid muusikas, diagrammilisus kui muusikalise tähenduse teooria

Elli Marie Tragel
Juhendaja: Silver Rattasepp
Doktoritöö teema inglise keeles: Towards Liberation from Semiosis: Semiotic Means of Self-Defamiliarization and Strategies of Describing Liminal States of Mind
Doktoritöö teema eesti keeles: Semioosist vabanemise püüdlus: enesekummastuse semiootilised võtted ja liminaalsete meeleseisundite kirjeldamise strateegiad

Oscar Salvador Miyamoto Gomez
Juhendajad: Kalevi Kull ja Timo Maran
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotic Modelling of Episodic Memory in Alloanimals as a Problem of Biotranslation
Doktoritöö teema eesti keeles: Episoodilise mälu semiootiline modelleerimine loomadel kui biotõlke problem

Viktoriia Yermolaieva
Juhendaja: Peeter Torop
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotics of "Authenticity" and a Valuation in Contemporary Culture
Doktoritöö teema eesti keeles: "Autentsuse" semiootika ja väärtustamine tänapäeva kultuuris

Andrew Mark Creighton
Juhendaja: Nelly Mäekivi
Doktoritöö teema inglise keeles: Non-Human Animals as McDonaldizing Signs in Thompson Manitoba
Doktoritöö teema eesti keeles: Mitteinimestest loomad kui McDonaldiseerumise märgid Thompson Manitobas

Muzayin Nazaruddin 
Juhendaja: Riin Magnus
Doktoritöö teema inglise keeles: The Semiotics of Natural Disaster Recovery: The Entanglements of Environmental and Cultural Transformations
Doktoritöö teema eesti keeles: Looduskatastroofidest taastumise semiootika: keskkonna- ja kultuurimuutuste põimumine

Erik Georg William Kõvamees
Juhendaja: Silvi Salupere 
Doktoritöö teema inglise keeles: Establishment of prison semiotics on the basis of the cultural semiotic paradigm, modelling of the prison world
Doktoritöö teema eesti keeles: Vanglasemiootika loomine kultuurisemiootilise paradigma põhjal, vanglamaailma modelleerimine

Sven Anderson
Juhendaja: Anti Randviir 
Doktoritöö teema inglise keeles: Objectivation of Brand's Meaning Through Formal Narrative Model
Doktoritöö teema eesti keeles: Brändi tähenduse objektiviseerimine formaalse narratiivi mudeli abil

Morsaleh Ranjbar Moghaddam
Juhendaja: Tiit Remm
Doktoritöö teema inglise keeles: Play in the Urban Landscape as a Semiotic Resource for Social Transformation in the City of Tartu
Doktoritöö teema eesti keeles: Mäng linnamaastikus semiootilise ressursina sotsiaalseks muutuseks Tartus

Patrizia Segio
Juhendaja: Andreas Ventsel 
Doktoritöö teema inglise keeles: Digital Enactivism and Technoscience Representations: A Theory on Visual Performativity
Doktoritöö teema eesti keeles: Digitaalne enaktivism ja tehnoteaduse representatsioonid: visuaalse performatiivsuse teooria

Lona Päll
Juhendajad: Timo Maran ja Ergo-Hart Västrik
Doktoritöö teema inglise keeles: Ideological Dimensions of Place-Lore in the Context of Environmental Conflicts
Doktoritöö teema eesti keeles: Kohapärimuse ideoloogiline kasutus keskkonnakonfliktide kontekstis

Mehmet Emir Uslu
Juhendajad: Andreas Ventsel ja Timo Maran
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiocide, or Semiotics Extinction and Cultural Destruction
Doktoritöö teema eesti keeles: Semiotsiid. Väljasuremise ja kultuurilise hävinemise semiootika

Martin Oja
Juhendaja: Peeter Torop
Doktoritöö teema inglise keeles: Metatextual Meaning Generation Mechanisms in the View of Film Semiotics
Doktoritöö teema eesti keeles: Metatekstilised tähendusloome mehhanismid mängufilmis läbi filmisemiootika vaatenurga


Krista Simson
Juhendaja: Peeter Torop
Doktoritöö teema inglise keeles: Visual Means of Expression of Graphics
Doktoritöö teema eesti keeles: Graafika visuaalsed väljendusvahendid

Hermann Tamminen
Juhendaja: Silvi Salupere
Doktoritöö teema inglise keeles: Cultural Typology and Modal Semiotics
Doktoritöö teema eesti keeles: Kultuuritüpoloogia ja modaalsemiootika

Alec Richard Kozicki
Juhendaja: Kalevi Kull
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotic Engineering and Smart Homes
Doktoritöö teema eesti keeles: Insenersemiootika ja targad majad

Andrea Barale
Juhendaja: Mihhail Lotman
Doktoritöö teema inglise keeles: Semiotics of Poetry
Doktoritöö teema eesti keeles: Luule semiootika

Raili Lass
Juhendajad: Elin Sütiste ja Maria-Kristiina Lotman
Doktoritöö teema inglise keeles: The Role and Significance of Interlingual Drama Translation Within a Stage Production as an Intersemiotic Translation and Polysemiotic Structure
Doktoritöö teema eesti keeles: Näidendi interlingvaalse tõlke osakaal ja roll lavastuses kui intersemiootilises tõlkes ja polüsemiootilises struktuuris