Juri Lotman

 

Juri Lotman

(28 veebruar 1922 – 28 oktoober 1993)

Juri Lotman on Tartu Ülikooli semiootika osakonna rajaja, alusepanija Tartu-Moskva semiootikakoolkonnale, ning üks kultuurisemiootika juhtfiguure. Kirjandusse, kultuuriteooriasse, ajalooteadusesse ja semiootikasse sügavalt panustanud mõtlejat ilmestas nii kultuuriloo sügav tundmine kui teoreetiline rafineeritus. Semiootika osakonna üheks peamiseks eesmärgiks on säilitada, uurida ja edasi arendada Juri Lotmani ja Tartu-Moskva koolkonna traditsiooni.

Juri Lotmani rajatud kultuurisemiootika peamiseks lähtekohaks on, et kultuure saab vaadelda semiootiliste ehk tähenduslike süsteemide põimitud kogumina, või Lotmani enda sõnadega: "Kultuurisemiootika on valdkond, mis uurib erineva ehitusega semiootiliste süsteemide vastastikust toimet, semiootilise ruumi sisemist ebaühtlust, kultuurilise ja semiootilise polüglotismi paratamatust.“ Seda märgisüsteemide ja tähenduslike protsesside terviklikku koostoimet nimetas Lotman „semiosfääriks“, mille uurimiseks töötas ta välja vastava metodoloogia, vaatlemaks niisugust kultuurilist paljukeelsust keeleanaloogia põhjal teiseste modelleerivate süsteemidena.

Juri Lotmani pikk teadlasekarjäär viis teda kunstitekstide strukturalistlike analüüside ja kultuuritüpoloogiate juurest kultuuriliste muutuste ennustamatute, plahvatuslike dünaamikate uurimiseni, mida kõike toetasid analüüsid kirjandusest, filmist, 19 sajandi vene kultuuriloost ja paljust muust. Just niisugune kultuurinähtuste paljusus, seotus, kohatine vastuolulisus, lühimalt, kultuurilise mitmekesisuse dünaamika, on semiootika osakonna peamiseks uurimisvaldkonnaks täna.

Palju ja põhjalikult kirjutanud Juri Lotmani töid avaldatakse tänaseni. Eesti keeles ilmunud teostest on olulisemateks „Kultuurisemiootika“ (1990/2006), „Semiosfäärist“ (1999), „Kultuur ja plahvatus“ (2001/2005) ning „Kunstilise teksti struktuur“ (2006). Kultuurisemiootika kui uue uurimisvaldkonna tuuma ja põhilised seisukohad esitab „Kultuurisemiootika teesid“ (1973, e.k. 2013). Juri Lotman rajas ka vanima siiani ilmuva semiootika-alase teadusliku ajakirja, „Sign Systems Studies“ (esmailmunud 1964). Eesti Televisiooni tarbeks lindistatud Juri Lotmani vestlussarja „Vestlusi Vene kultuuriloost“ põhjal on valminud kaheköiteline eestikeelne teos "Vestlusi vene kultuurist" (2003, 2006).

Juri Lotmani stipendium

Juri Lotman 100

Juri Lotmani loengud

Lotmani epistolaarne arhiiv - kirjad Juri Lotmanilt ja Juri Lotmanile, säilitatakse Tartu Ülikooli raamatukogus. 

Lotmaniana Tartuensia

 

Kujundatud konverentsi pealkiri, toimumiskoht ja aeg

EFAK – XIX Eesti filosoofia aastakonverents ootab ettekandeid

Lauri Linask kaitseb doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“

17. juunil kell 16.00 kaitseb Lauri Linask semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“ („Autokommunikatsioon lapse semiootilises arengus”).
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand