Mõtteloo kõrvaleriala

Euroopa ja Eesti mõtteloo kõrvaleriala (60 EAP)

Euroopa ja Eesti mõtteloo kõrvaleriala on mõeldud üliõpilasele, kes soovib põhjalikumalt tutvuda ajalooliste ideede, mõistete ja mõttesüsteemidega, mis on kujundanud meie tänaseid arusaamu ühiskonnast ja kultuurist. Kõrvaleriala sobib neile, kes on huvitatud ajaloost, filosoofiast, kultuuriloost, religiooniloost ja tänapäeva teadusdistsipliinide kujunemisest. Erilist tähelepanu pööratakse Eesti mõtteloo tüvitekstidele („Eesti mõtteloo“ sari), mida analüüsitakse Euroopa mõtteloo kontekstis.

Mõtteloo kõrvaleriala koosneb:

  • Euroopa mõtteloo suunamoodulist (24 EAP),
  • Eesti mõtteloo erialamoodulist (24 EAP),
  • valikainete moodulist (12 EAP).

Sügissemestril 2021 toimuvad järgmised mõtteloo ained:

Euroopa mõtteloo moodulis:
FLFI.05.022 Euroopa mõtteloo sissejuhatus
FLFI.05.027 Euroopa religioosse mõtte lugu
FLFI.05.014 Filosoofia, genealoogia, ajalugu

Eesti mõtteloo moodulis:
FLFI.05.002 Mõtlemise paikkondlikkus ja kantiaanlik filosoofia Tartus 19. sajandi I poolel
FLFI.05.020 Gustav Teichmüller ja filosoofia Eestis 19. sajandi II poolel
FLFI.01.104 Filosoofia ajalugu II
FLFI.05.018 Eesti mõtteloo erikursus. Võõrandumine: kohandumisest vastupanuni
FLFI.05.025 Eesti mõtteloo tüvitekstid. Valgustuse keerdkäigud Eesti- ja Liivimaal

Lisaks loetakse sügisel järgmisi mõtteloo valikaineid:
FLFI.05.024 Inimene, perekond, riik: loomuõigus ja ühiskond Euroopa mõtteloos
FLFI.00.001 Sissejuhatus filosoofiasse
FLFI.02.148 Eetika peateemad
FLKU.05.076 Baltisaksa kirjandus eesti kirjandusloo taustal
FLKU.05.228 Eesti kirjanduse tüvitekstid
FLSE.00.251 J. von Uexkülli ja J. Lotmani lugemised
SHRG.00.034 Poliitikateooria klassikud

 


Kinnitatud HV nõukogus 10.03.2020
Õppekava nimetus: Filosoofia
Õppeaste: Bakalaureuseõpe
Aasta versioon: 2021/2022

Euroopa ja Eesti mõtteloo kõrvaleriala (60 EAP)

Üldeesmärgid
Suunata üliõpilast täiendama oma teadmisi ja oskusi valitud valdkonnas, võimaldamaks peaerialal omandatud teadmiste ja oskuste integreerimist Euroopa ja Eesti mõtteloo alaste pädevustega.

Õpiväljundid
Kõrvaleriala läbinud üliõpilane oskab:
1) orienteeruda Euroopa ja Eesti mõttelooga seotud põhimõistetes ja kontseptsioonides;
2) suhestada Euroopa ja Eesti mõtteloo alaseid teadmisi ja oskusi oma peaeriala teadmiste ja oskustega;
3) rakendada Euroopa ja Eesti mõtteloo alaseid teadmisi valitud valdkonna nähtustele.

 

1. Suunamoodul: Euroopa mõttelugu (24 EAP)
Sooritada tuleb 3 EAP mahus seminaritöö* + 21 EAP mahus aineid. NB! Aineid on moodulis rohkem kui 21 EAP mahus. Kui mõni aine (nt Filosoofia ajalugu I või Kultuuriteooria alused) on juba läbitud mõne peaeriala mooduli raames, siis seda antud mooduli raames enam läbida ei saa.
*Kokkuleppel programmijuhi ja õppejõuga võib Euroopa mõtteloo seminaritöö (3 EAP) ja Eesti mõtteloo seminaritöö (3 EAP) asemel kirjutada ka ühe seminaritöö 6 EAP mahus.

Üldeesmärgid
Suunata üliõpilast täiendama oma teadmisi ja oskusi valitud valdkonnas, võimaldamaks peaerialal omandatud teadmiste ja oskuste integreerimist Euroopa mõtteloo alaste pädevustega.

Õpiväljundid:
1) orienteeruda Euroopa mõttelooga seotud põhimõistetes ja kontseptsioonides;
2) suhestada Euroopa mõtteloo alaseid teadmisi ja oskusi oma peaeriala teadmiste ja oskustega;
3) rakendada Euroopa mõtteloo alaseid teadmisi valitud valdkonna nähtustele.

 
FLFI.05.014 Genealoogia ja mõisteajalugu 3 EAP
FLFI.05.022 Euroopa mõtteloo sissejuhatus 6 EAP
FLFI.05.023 Rahvusvahelise poliitilise mõtte ajalugu 6 EAP
FLFI.03.098 Teaduslugu 6 EAP
FLFI.01.103 Filosoofia ajalugu I 6 EAP
FLFI.05.027 Euroopa religioosse mõtte ajalugu 6 EAP
FLSE.00.302 Kultuuriteooria alused 3 EAP
FLFI.05.016 Euroopa mõtteloo seminaritöö* 3 EAP

2. Erialamoodul: Eesti mõttelugu (24 EAP)
Sooritada tuleb 3 EAP mahus seminaritöö* + 21 EAP mahus aineid. NB! Aineid on moodulis rohkem kui 24 EAP mahus. Kui moodulisse kuuluv aine on juba läbitud mõne peaeriala mooduli raames, siis seda antud mooduli raames enam läbida ei saa (asenduseks tuleb läbida mõni muu selle mooduli aine). Mooduli läbimiseks on kohustuslik kirjutada Eesti mõtteloo seminaritöö ja läbida Eesti mõtteloo erikursus.
*Kokkuleppel programmijuhi ja õppejõuga võib Euroopa mõtteloo seminaritöö (3 EAP) ja Eesti mõtteloo seminaritöö (3 EAP) asemel kirjutada ka ühe seminaritöö 6 EAP mahus.

Üldeesmärgid
Suunata üliõpilast täiendama oma teadmisi ja oskusi valitud valdkonnas, võimaldamaks peaerialal omandatud teadmiste ja oskuste integreerimist Eesti mõtteloo alaste pädevustega.

Õpiväljundid:
1) orienteeruda Eesti mõttelooga seotud põhimõistetes ja kontseptsioonides;
2) suhestada Eesti mõtteloo alaseid teadmisi ja oskusi oma peaeriala teadmiste ja oskustega;
3) rakendada Eesti mõtteloo alaseid teadmisi valitud valdkonna nähtustele.

 
FLFI.05.012 Eesti filosoofia ajalugu 6 EAP
FLSE.00.278 Juri Lotman ja Tartu-Moskva koolkond 6 EAP
FLFI.05.025 Eesti mõtteloo tüvitekstid 6 EAP
FLFI.05.018 Eesti mõtteloo erikursus 6 EAP
FLFI.05.002 Mõtlemise paikkondlikkus ja kantiaanlik filosoofia Tartus 19. sajandi I poolel 3 EAP
FLFI.05.020 Gustav Teichmüller ja filosoofia Eestis 19. sajandi II poolel 3 EAP
FLFI.05.005 Eesti rahvusluse filosoofilised lätted 3 EAP
FLFI.05.017 Eesti mõtteloo seminaritöö* 3 EAP

3. Valikained (12 EAP)

Üldeesmärgid
Avardada üliõpilaste teadmiste valdkonda ja aidata kaasa seoste loomisele teiste intellektuaalse tegevuse valdkondadega, toetada interdistsiplinaarsust ja anda kitsamaks spetsialiseerumiseks vajalikud taustateadmised.

Õpiväljundid
Mooduli läbimisel on üliõpilasel parem arusaamine Euroopa ja Eesti mõtteloo ja teiste uurimisvaldkondade vahelistest seostest ja vajalikud teadmised ja oskused kitsamaks erialaseks spetsialiseerumiseks.

 
FLFI.00.001 Sissejuhatus filosoofiasse 3 EAP
FLFI.05.021 Patriotism, kosmopolitism, rahvuslus 6 EAP
FLFI.05.024 Loomuõigus Euroopa mõtteloos 6 EAP
FLFI.03.089 Maailmapilt 3 EAP
FLFI.02.148 Eetika peateemad 6 EAP
FLFI.05.003 Madis Kõivu dramaatiline filosoofia 3 EAP
FLFI.05.013 Filosoofia algus kui geopoliitiline küsimus. Eesti ja vene Heideggerist võrdlevalt 3 EAP
FLFI.05.004 Friedrich Nietzsche filosoofia Eestis 3 EAP
FLFI.02.153 Moraalifilosoofia klassikat 6 EAP
FLSE.00.224 Kultuurinähtuste analüüs 3 EAP
FLSE.00.229 Diskursuse teooriad ja praktikad 3 EAP
FLSE.00.251 Readings of J. v. Uexküll and J. Lotman 6 EAP
FLFL.00.012 Rahvusmüüt Euroopa kultuurides 3 EAP
FLFL.00.013 Fenomenoloogiline Tartu 3 EAP
FLLE.00.017 Koha vaim ja mõtlemine Madis Kõivu võruainelistes teostes 3 EAP
FLLE.00.002 Sissejuhatus lõunaeesti kirjandusse 3 EAP
FLLE.00.008 Lõunaeesti kultuurilugu 3 EAP
FLAJ.01.008 Sissejuhatus eesti ja seto rahvausundisse 3 EAP
FLAJ.03.021 Eesti kultuurilugu 3 EAP
FLAJ.05.163 Pildi ees ja pildi sees. Eesti kunstiajaloo lähilugemine 3 EAP
FLAJ.06.154 Riikluse ideelistest ja õiguslikest alustest kuni 19. sajandi alguseni 6 EAP
FLAJ.07.206 Kreeka religioon ja mütoloogia 6 EAP
FLKU.05.228 Eesti kirjanduse tüvitekstid 3 EAP
FLKU.05.076 Baltisaksa kirjandus eesti kirjandusloo taustal 3 EAP
FLKU.04.082 Eesti rahvaluule 6 EAP
USUS.02.085 Uuema teoloogia ajalugu 6 EAP
USUS.03.115 Loodus eesti usundites 3 EAP
OIEO.01.017 Õigusfilosoofia ajalugu 3 EAP
SHRG.00.034 Poliitikateooria klassikud 3 EAP

Lisainfo: professor Pärtel Piirimäe, partel.piirimae@ut.ee

Loengud ja seminarid

Filosoofia osakonna loengud ja seminarid
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppehoone

Kandideeri 30. oktoobriks 2023 “Poliitilise ja strateegilise kommunikatsiooni semiootika” talvekooli

Sunflower, close-up, päevalill

Õpiränne