Filosoofia valik- ja vabaained kevadsemestril 2018

FLFI.00.001 Sissejuhatus filosoofiasse (3 EAP)
Bruno Mölder jt

E 16-18 Jakobi 2 ringauditooriumis

Aine käigus antakse ülevaade filosoofia kesksetest mõistetest, teooriatest ja valdkondadest. Käsitletakse ka peamisi filosoofilisi probleeme ja nende lahendamisviise. Kõigile huvilistele, humanitaarvaldkonna BA alusmooduli valikaine.


FLFI.00.052 Teaduse eetika ja metodoloogia (6 EAP)
Margit Sutrop, Endla Lõhkivi

N 14-18 (üks kord kuus)

Kursus käsitleb teaduseetika peamisi küsimusi nagu teaduslik-tehnilise progressi eetilised piirid, eetilised käitumisstandardid teaduses, teadus ühiskonnas, teadlane eksperdina, teadlase vastutus, teadlase ethos. Õpitakse tundma nii eetika kui ka teadusfilosoofia põhimõisteid ja peamisi teooriaid. Tutvustatakse uusimaid teoreetilisi lähenemisi järgmistele teadusfilosoofia küsimustele: mis on teadus, millised on teadusliku teadmise iseärasused, õige meetodi otsingud, seletus teaduses, objektiivsuse mõiste. Kõigi erialade doktorantidele.


FLFI.00.079 Argumentatsiooniteooria alused (3 EAP)
Eve Kitsik

T 14-16 Jakobi 2-336

Kursusel tutvustatakse mitteformaalse loogika mõistestikku, sh õpitakse tundma argumenditüüpe ning tähtsamaid üldlevinud argumenteerimisvigu. Kõigile huvilistele.


FLFI.01.021 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi filosoofia (3 EAP)
Andrus Tool

K 10-12 Jakobi 2-337

Õppeaines käsitletakse järgmisi filosoofe ja teemasid: 19. sajandi saksa filosoofia, historism, Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey, Hans-Georg Gadamer, Charles Sanders Peirce, Rudolf Carnap, Richard Rorty, Jürgen Habermas jt. Kõigile huvilistele, kel läbitud eeldusained FLFI.01.053, FLFI.01.054  ja FLFI.01.020.


FLFI.01.081 Edmund Husserli "Kartesiaanlikud meditatsioonid" (3 EAP)
Eduard Parhomenko

N 12-14 Jakobi 2-336

Seminarid keskenduvad fenomenoloogilise filosoofia rajaja Edmund Husserli klassikalisele teosele „Kartesiaanlikud meditatsioonid" (1931). Husserli teksti üksikasjalise analüüsi käigus tulevad seminarides vaatlusele fenomenoloogilise traditsioonis kesksed teemad ja mõisted nagu epoché, transtsendentaalne reduktsioon, intentsionaalsus, teadvus, maailm, horisont, ego, aeg, transtsendentaalne, eideetiline, staatiline ja geneetiline fenomenoloogia, aktiivne ja passiivne süntees, omasus, ihulisus, empaatia, teine, võõras jne. Ühtlasi tuleb kõne alla Husserli arusaamade kajastus ja kriitika teiste fenomenoloogilist traditsiooni kujundanud mõtlejate (Scheler, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas) juures. Kõigile huvilistele.


FLFI.01.081 Fenomenoloogiline kunstikäsitus (Heidegger & Merleau-Ponty) (3 EAP)
Eduard Parhomenko

N 18-20 Jakobi 2-336

Kursus keskendub kunstikäsitusele Martin Heideggeri teoses "Kunstiteose algupära" (1935), pidades silmas käänet Heideggeri mõtlemises ("Lisandusi filosoofiale. Omanemisest"), ning Maurice Merleau-Ponty teoses "Silm ja vaim" (1961), mida tõlgendatakse Merleau-Ponty hilise filosoofia ("Nähtav ja nähtamatu") kontekstis. Kõigile huvilistele.


FLFI.01.103 Filosoofia ajalugu I (6 EAP)
Andrus Tool

T 10-12, N 10-12 Jakobi 2-337

Õppeaine hõlmab järgmisi teemasid: filosoofia sünd Antiik-Kreekas, eleaatide koolkond, antiikaja atomistid, antiikaja sofistide käsitletud filosoofilisi probleeme, Sokratese tähendus Antiik-Kreeka filosoofia ajaloo jaoks, Platoni õpetus olevast, Platoni õpetus teadmises ja mõtlemisest, Platoni õpetus hingest ja voorustest, Platoni poliitiline õpetus, hellenismiaja filosoofia: stoikud, epikuurlased, skeptikud, filosoofia asendi muutumine kristliku hilisantiigi vaimuilmas, R. Descartes ja uusaja filosoofia lähtekohad, D. Hume`i empiristlik skeptitsism, I. Kanti teoreetiline ja praktiline filosoofia, G. W. F. Hegeli spekulatiivse filosoofia süsteem, F. Nietzsche õpetus euroopalikust nihilismist, K.R. Popperi kriitiline ratsionalism. Kõigile huvilistele.


FLFI.01.107 Valitud teemasid analüütilisest religioonifilosoofiast (3 EAP)
Roomat Jakapi

T 14-16 Jakobi 2-337

Kursuse sisuks on nüüdisaegne analüütiline religioonifilosoofia, millele lähenetakse valitud teemade ja alliktekstide kaudu. Vaatluse alla võetakse sellised teemad nagu usu ja teadmise vahekord, religioossed lahkarvamused, hinge surematus, ihu ülestõusmine jt -- kõiki neid käsitletakse analüütilise filosoofia võtmes. Olulised autorid: Richard Swinburne, Peter van Inwagen, Alvin Plantinga jt. Kõigile huvilistele, soovitav varasem kokkupuude analüütilise või religioonifilosoofiaga.


FLFI.02.008 Poliitikafilosoofia (6 EAP)
Kadri Simm

K 12-14 Jakobi 2-336

Vaadeldakse järgmisi küsimusi: Mis on poliitikafilosoofia? Kuidas põhjendada riiki? Kes peaks valitsema? Kuidas mõista vabadust? dKuidas jaotada hüvesid? Kas soorollid on sotsiaalselt konstrueeritud? Antakse ülevaade poliitilise filosoofia põhiteemadest ja -mõistetest. Kõigile huvilistele.


FLFI.02.158 John Rawlsi õiglusteooria (3 EAP)
Mats Volberg

N 14-16 Jakobi 2-336

Kursus tutvustab seminarivormis John Rawlsi õiglusteooriat. Tegemist on lugemisseminariga, kus käsitleme terve semestri vältel Rawlsi õiglusteooriat oma kõige küpsemas vormis: "Õiglus kui ausameelsus: Taasesitus". Kõigile huvilistele, varasem kokkupuude poliitikafilosoofia ja/või poliitilise teooriaga on soovituslik.


FLFI.02.138 Õpetaja eetika ja väärtuskasvatus (3 EAP)
Nelli Jung

Kursuse raames uuritakse, millised eetika ja väärtustega seotud küsimused on õpetajatöös esiplaanil ning miks - millised on ühiskonna ootused ja millised õpetaja võimalused. Õpetaja eetika probleemsituatsioonide arutelu käigus tutvutakse tähtsamate moraaliteooriatega, uuritakse, millised on meie väärtused ja milliseid küsimusi kergitavad väärtuste konfliktid. Õpetaja kui väärtuskasvataja käsutuses olevate meetoditega tutvumine toimub võimalikult praktiliselt. Kõigile huvilistele, eriti õpetajaerialade magistrantidele.


FLFI.03.099 Väärtused teaduses (3 EAP)
Endla Lõhkivi

K 16-18 Jakobi 2-337

Kursuse käigus tutvutakse väärtuste mõiste, fakti ja väärtuse eristuse ning väärtusvaba teaduse ajaloolise kontseptsiooniga. Õpitakse tundma ja analüüsitakse kriitikat selle kontseptsiooni vastu. Tutvutakse paljude juhtumiuuringutega väärtuste erinevast rollist teaduslikus uurimises. Kõigile huvilistele, varasem kokkupuude teadusfilosoofiaga on soovituslik.


FLFI.04.066 Psühholoogia filosoofia (3 EAP)
Bruno Mölder

T 16-18 Jakobi 2-337

Kursusel käsitletakse rahvapsühholoogia ja kognitiivteaduse vahekorda, psühholoogilise seletuse loomust, sotsiaalset tunnetust, taju, teadvuse seletamist, tunnetuse ülesehitust ja laiendatud vaimu. Kõigile huvilistele.


FLFI.01.094 Elective Course in Ancient Philosophy (3 ECTS)
Toomas Lott

Tue 18-20 Jakobi 2-337

In this seminar, we will take a close look at Plato's Meno, focusing on the epistemological side of this dialogue. We will read the primary text (in combination with relevant passages from Plato's other dialogues), some secondary literature, and a couple of texts from contemporary epistemology. The topics that will be discussed include: Socratic method, Meno's paradox, a priori knowledge and the theory of recollection, the value of knowledge (as compared to true belief), the distinction between knowledge and understanding, and the distinction between (epistemic) justification and explanation. For everybody interested in the topic.


FLFI.01.094 The Philosophy of Existence (3 ECTS)
Jaanus Sooväli

Thu 14-16 Jakobi 2-337

In the course of reading major texts of the philosophy of existence, the following topics will be focused on: (1) The cultural and philosophical context the philosophy of existence grows out of; (2) The fundamental philosophical problems and questions pertaining to the philosophy of existence; (3) The place of the philosophy of existence in the wider context of modern philosophy. For everybody interested in the topic.


FLFI.02.117 Social and Ethical Aspects of Engineering (4 ECTS)
Ave Mets et al.

Tue 10-14, Ravila 14A – 1100

Social and value dimensions of technologies. Overview of ethical theories. Environmental ethics and engineering. Research ethics and professional ethics. Moral relativism and cultural context of engineering. For everybody interested in the topic.


FLFI.02.145 The Political Philosophy of Hannah Arendt (6 ECTS)
Siobhan Kattago

Mon 12-14, Jakobi 2-336

Arendt's reflections on totalitarianism, the banality of evil, freedom, revolution, the rise of the social and the nature of the political mark her as one of the most original thinkers of the twentieth-century. Throughout her work, she focuses on the relationship between the self, the world and the polis - between the person as individual and as citizen - between inclusion in the world and exclusion from it. Linking academic and life experience, Arendt seeks to understand the political questions of her time within the long tradition of political philosophy. The course familiarizes students both with the work of Arendt and its critical reception in subsequent political philosophy. For advanced bachelor and master’s students interested in the topic; some philosophical background is desirable.


FLFI.02.148 Main Topics in Ethics (6 ECTS)
Karel Pajus, Stijn Van Gorkum

Thu 16-18, Jakobi 2-337

The course introduces students to the main problems and terms in ethics: what are ethics and morality? Descriptive vs evaluative judgments. The origin of moral norms. Are values subjective or objective? Are moral standards universal or relative to culture? Responsibility. Moral motivation. Self-interest. The course also gives a brief overview of the main theories of ethics: ethics of virtue, utilitarianism, Kantianism, contractualism. In seminars, students read and discuss central texts that deal with the aforementioned topics. For everybody interested in the topics.


FLFI.02.154 Metaethics (6 ECTS)
Francesco Orsi

Mon 14-16 (Jakobi 2-337), Wed 14-16 (Jakobi 2-336)

What is it to make a moral judgment? On the one hand, moral judgments are an expression of our emotional and practical subjectivity. They certainly can express our attitudes and lead us to action. Yet they are not treated as mere matters of taste, and they seem to be objectively true or false, regardless of what anyone in particular may think. Analyzing this tension, the course will give a critical overview of the main questions and theories in contemporary metaethics, and relating these theories to issues in philosophy of language, metaphysics, epistemology, philosophy of mind. For everybody interested in the topic (some previous knowledge of ethics is expected).


FLFI.02.161 Equality (3 ECTS)
Kadri Simm

Tue 12-14, Jakobi 2-337

Equality has been an important topic in philosophy texts (as well as others, e.g. religious texts) for a few thousand years. What is the content of this notion? How does one justify equality? Should we rather talk about equality of opportunity, equality of resources or equality of outcomes? If and how should equality be pursued as a social goal? We will be together reading texts from history of philosophy as well as contemporary philosophy (as well as some other disciplines) to find answers to those questions. For the students with some basic knowledge of philosophy, all levels.


FLFI.02.162 Guilt: Conceptual and Moral Aspects (3 ECTS)
Margit Sutrop, Heidy Meriste

Tue 16-18, Jakobi 2-327

As guilt is usually felt in response to one's moral transgressions, it is often viewed as a distinctively moral emotion. In this course, we will explore the connections between guilt and morality in greater detail. Thus, we will consider questions like:

* What is guilt and how does it differ from other related emotions (e.g. shame, regret)?
* Is guilt conceptually tied to morality, or can there also be cases of non-moral guilt?
* Is guilt necessary for morality or could we also conceive a guilt-free morality?
For all the students interested in the subject matter.


FLFI.03.100 Ideological and Historical Foundations of Contemporary Science (3 EAP)
Ave Mets

Tue 14-16 Jakobi 2-327

Sciences of earlier societies; conditions for the rise of scientific-technological (technogenic) society from the Antiquity, evolution of scientific questions; conditions for the rise of scientific-technological society from the Middle Ages. For all the students interested in the subject matter.


FLFI.03.101 Steve Fuller's Social Epistemology Reading Group (3 EAP)
Jaana Eigi

Wed 12-14 Jakobi 2-337

The course will focus on reading Steve Fuller, meeting in seminars and discussing the texts. For MA and PhD students who have taken some courses in philosophy of science prior to taking this course.


FLFI.03.103 Why History Matters: The Rational Grounding of Historiography (3 EAP)
Jouni-Matti Kuukkanen, Endla Lõhkivi

March 19-22, Jakobi 2-336

Under the supervision of Guest Professor Jouni-Matti Kuukkanen, contemporary theories, debates and arguments in the philosophy of history and historiography will be discussed.

The course will be based on the book "Postnarrativist Philosophy of Historiography" (Palgrave, MacMillan 2015), and Introduction in Robert Brandom's "Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism" (Cambridge, MA: Harvard University Press). For MA, PhD, and last year BA students.


FLFI.04.070 Applied Epistemology (6 EAP)
Alexander Davies, Toomas Lott

Tue 10-12 Jakobi 2-336

Epistemology is the study of knowledge and related concepts and practices. Traditional epistemology is abstract, frequently involving the consideration of "far out" thought experiments such as the evil demon who deceives you about everything, broken clocks, stolen Fords, and huge fields of barn facades. Nonetheless a lot of epistemology is applicable and is applied to less bizarre situations and questions: for example, how do you recognize experts, given that you seem to have to be an expert to recognize an expert? What's the difference between a theory you should believe and a conspiracy theory? How does a commitment to making policy decisions democratic square with the need to base policy on the truth (a matter that is not decided by a vote)? For all the students who have taken an introductory epistemology course previously.


FLFI.04.072 Paradoxes in Philosophy (3 EAP)
Bryan Frances

Wed 18-20 Jakobi 2-336

In this course we'll examine in great detail some of the most intractable metaphysical paradoxes in philosophy, the kind that have kept philosophers--and logicians and some scientists--confused for many centuries: the Liar, Vagueness, and Material Composition. We will finish the course by considering what these paradoxes mean for our knowledge of reality. For all the students who have successfully completed at least one other philosophy course.


FLFI.05.006 Introduction to Estonian Culture (6 ECTS)
Tiina Kirss

Wed 10-12, Thu 10-12, Jakobi 2-336

The course begins with an overview of some signs in contemporary Estonian culture, and continues to read them in historical perspective, with particular attention to material culture of daily life (food, textiles, housing), transportation and innovation; social and ritual events (country fairs, customs practiced at birth, marriage, death), and the phenomenon of the folk song. The deeper dynamics of Estonian culture are approached through the secular and sacred imprint of colonization, town vs village (city vs rural) dialectics, cultural hybridity, and the perplexities of "becoming modern" in a provincial corner of Europe, recognized by its self-described identity. For all Non-Estonian students interested in the topic.


Lisainfo ja registreerimine pärast tähtaega // Additional info and late registrations:
Ruth Jürjo
tel (+372) 737 5314
ruth.jurjo@ut.ee