Valik- ja vabaaineid filosoofiast sügissemestril 2018

FLFI.00.001 Sissejuhatus filosoofiasse (3 EAP)
Eduard Parhomenko
P 16-18, Jakobi 2-226 (ringauditoorium), n 2, 6, 10, 14, 18
Ülevaade filosoofia kesksetest mõistetest, teooriatest ja valdkondadest. Filosoofilised probleemid ja nende lahendamisviisid.
Kõigile huvilistele.


FLFI.00.002 Sissejuhatus filosoofiasse (2 EAP)
Andrus Tool
N 16-18 Jakobi 2-306, n 3-12
Ülevaade filosoofia kesksetest suundadest, teooriatest ja valdkondadest.
Kõigile huvilistele.


FLFI.00.102 Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine (3 EAP)
Mats Volberg
T 10-12 Jakobi 2-438, n 5-16
Kursusel tutvustatakse kriitilise môtlemise filosoofilisi aluseid (loogika, levinumad argumentatsioonivead ja eksijäreldused, retoorilised võtted jne) ja harjutatakse nende rakendamist tekstides leiduvate argumentide analüüsimisel ja taasesitamisel.
Kõigile huvilistele.


HVFI.01.002 Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted (6 EAP)
Margit Sutrop jt
N 14-18 Jakobi 2-327, n 1-15
Teadus on kollektiivne tegevus, mis põhineb usaldusel. Usaldusväärsuse tagamiseks on vaja, et teadlased tunnetaksid oma vastutust, mis eeldab aga, et tuntakse eetilisi põhimõtteid, osatakse märgata teadustöös ettetulevaid moraalseid valikukohti ja teha põhjendatud otsuseid. Tartu Ülikool kirjutas 1. 11. 2017 koos 20 teise Eesti teadusasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuriga alla hea teadustava kokkuleppele: https://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava. Käesolev kursus annab kõigile TÜ doktorantidele võimaluse tutvuda süvitsi hea teaduse aluseks olevate väärtuste ning tegevuspõhimõtetega, käsitledes teadustöö tegemise kõiki osi - alates teadustöö kavandamisest, teadustöö läbiviimisest kuni tulemuste avaldamise ja rakendamiseni ühiskonnas. Samuti käsitletakse teadlase ja ühiskonna suhteid ning teadlase erinevaid rolle, nt õpetaja, juhendaja, retsensendi, eksperdi ja koostööpartnerina, ning neist tulenevaid dilemmasid.
Kõigi erialade doktorantidele.


FLFI.01.104 Filosoofia ajalugu II (6 EAP)
Andrus Tool
T ja R 10-12 Jakobi 2-337, n 2-15
Õppeaines vaadeldakse ajalooliste filosoofiliste õpetuste probleemipüstitusi ja -lahendusi, põhimõisteid, argumenteerimisviise ning õpitakse neid seostama nii kaasaegse ajaloolis-kultuurilise kontekstiga kui ka varasema filosoofiatraditsiooniga. Analüüsitakse antiik- ja uusajast pärinevaid klassikalisi filosoofilisi terviktekste ning püütakse rekonstrueerida nende autorite probleemipüstitusi ja lahendustele jõudmise viise.
Kõigile huvilistele, kel läbitud eeldusaine FLFI.01.103 (või analoogid).


FLFI.02.003 Eetika alused (3 EAP)
Margit Sutrop jt
N 12-14 Ülikooli 16-212, n 2-13
Kursuses antakse ülevaade eetika põhiprobleemidest ja -mõistetest: Mis on eetika ja moraal? Millega tegelevad teoreetiline ja praktiline eetika ning kutse-eetika? Fakti ja väärtuse seos. Kuidas langetatakse moraaliotsustusi? Kas väärtused on subjektiivsed või objektiivsed? Kust on pärit meie moraalinormid? Kas moraalinormid on universaalsed või kultuurirelatiivsed? Missugused moraalsed kohustused on meil teiste inimeste ees? Mis motiveerib inimesi moraalselt toimima? Kas omahuvi ja moraal sobivad kokku? Kuidas on seotud väärtused ja normid ning väärtused ja õnn? Tutvustatakse eetika peamisi teooriaid ning õpitakse nende alusel põhjendama moraaliotsustusi. Kõigile huvilistele.


FLFI.02.065 Esteetika (3 EAP)
Marek Volt
T 16-18 Jakobi 2-336, n 2-14
Kursuse raames keskendutakse valitud teemadele esteetikast: vaadeldakse filosoofilise esteetika keskseid mõisteid (nt ilu, esteetiline kogemus), põhiprobleeme (nt maitseparadoks) ja -teooriaid (nt esteetiline kunstiteooria) ning nende kasutamist kaasaegse ühiskonna esteetiliste probleemide analüüsimisel. Kõigile huvilistele.


FLFI.02.097 Pedagoogiline eetika (3 EAP)
Mari-Liis Nummert
P 10-12 Jakobi 2-336, n 4,6,10,12,14,18
Kursus algab sissejuhatusega eetikasse ja kutse-eetikasse. Puudutatakse küsimust, mis on professionaalsus ning millist käitumist ühiskond õpetajalt eeldab ning miks. Pedagoogilise eetika probleemsituatsioonide arutelu käigus tutvutakse tähtsamate moraaliteooriatega, uuritakse, millised on meie väärtused ja milliseid küsimusi kergitavad väärtuste konfliktid, tutvutakse õpetajate eetikat reguleerivate dokumentidega. Kokkuvõtvas seminaris mõeldakse moraaliotsustuste tegemise viiside üle. Õpetajaõpe, huvilised kraadiõppest.


FLFI.03.007 Teadusfilosoofia ja -metodoloogia (3 EAP)
Endla Lõhkivi
K 14-16 Jakobi 2-337, n 2-14
Kursusel käsitletakse teadusfilosoofia vaatevinklist järgmisi teemasid: teaduse mõiste, teaduse määratlemise erinevad viisid, teadus ja pseudoteadus, filosoofia ja teadus; peamised filosoofilised teaduseteooriad (induktivism, falsifikatsionism, tegevusteoreetilised käsitused, struktuurilaadsed käsitused); teaduse metodoloogilised küsimused (mis on mõiste, fakt, mudel, hüpotees, seadus, teooria, seletus, vaatlus, eksperiment, objektiivsuse mõiste).
Kõigile huvilistele, eriti kõigi erialade kraadiõppuritele.


FLFI.05.003 Madis Kõivu dramaatiline filosoofia (3 EAP)
Eduard Parhomenko
N 18-20 Jakobi 2-336, n 2-15
Kursus keskendub Madis Kõivu näidendile "Filosoofipäev", mida analüüsitakse tema teiste filosoofia-ajalooliste näidendite "Kokkusaamine" ja "Hammerklaviersonate" taustal. Kõivu filosoofia-ajaloolisi näidendeid käsitatakse saksa idealismi (Kant, Fichte, Hölderlin, Hegel), olemisemõtlemise (Heidegger) ja varauusaegse filosoofia (Spinoza, Leibniz) ning me lähedusevajaduse performatiivse tõlgendusena. Kõigile huvilistele.


FLFI.05.014 Genealoogia ja mõisteajalugu (3 EAP)
Jaanus Sooväli
E 14-16 Jakobi 2-336, n 2-15
Genealoogia ja mõisteajaloo klassikute võtmeteksitde lugemise ja arutelu käigus keskendutakse kultuurilis-filosoofilisele kontekstidele, millest genealoogia ja mõisteajalugu välja kasvasid, nendega seotud filosoofilistele küsimustele ja probleemidele, nende filosoofilistele eesmärkidele ning lõpuks kohale, mille nad 20. ja 21. sajandi filosoofias ja mõtteloos hõivavad. Kõigile huvilistele.


FLFI.05.022 Euroopa mõtteloo sissejuhatus (6 EAP)
Pärtel Piirimäe
E 16-18 Jakobi 2-336, K 10-12 Jakobi 2 ringauditoorium, n 1-16
Aine ülesehitus lähtub põhiterminitest, mida läbi ajaloo on kasutatud inimese ühiskondliku ja poliitilise tegevuse mõtestamiseks. Kursus vaatleb, kuidas need põhimõisted on läbi ajaloo omanud erinevaid tähendusi, sõltuvalt ideedesüsteemidest, mille raames neid kasutati. Ideede ajalugu paigutatakse omakorda konkreetsesse ajaloolisse konteksti: antakse ülevaade ühiskondlik-poliitilistest struktuuridest ja sündmustest, mida teoreetikud seletasid, õigustasid või kritiseerisid.
Kursus hõlmab perioodi antiigist uusajani (kuni ca 19. saj.), olles seega ettevalmistuseks 20. sajandi ühiskondlik-poliitiliste teooriate mõistmiseks. Tugevdatud tähelepanu pööratakse perioodile humanismist romantismini – otsustavale etapile moodsa mõttemaailma väljakujunemisel. Antakse ülevaade peamistest moraalsetest ideedest (sõprus, armastus, au, õnn), mis on olulised ühiskonna ja poliitika aluste mõistmiseks ning poliitilistest alusideedest nagu riik, demokraatia, õiglus, sõda, vabadus ja impeerium. Kõigile huvilistele.


Introduction to Philosophy FLFI.00.113 (6 ECTS)
Alexander Davies
Mon 12-14 Jakobi 2-336, weeks 2-12
An introduction to a diverse handful of philosophical questions and to the argument-based approach to answering these questions that is typical of contemporary analytic philosophy.
The following fields will be covered: * Ethics (two topics) * Metaphysics (two topics) * Epistemology (two topics) * Political Philosophy (two topics) * Philosophy of Mind (two topics)


Body and Soul in Early Modern British Philosophy FLFI.01.109 (3 ECTS)
Roomet Jakapi
Thu 14-16 Jakobi 2-337, weeks 3-15
The course focuses on the views that early modern British philosophers held on the nature of body and soul.


Bioethics FLFI.02.038 (3 ECTS)
Kadri Simm
Tue 12-14 Jakobi 2-337, weeks 3-15
The course will focus on a selection of bioethics topics, from the traditional issues of abortion, euthanasia, organ donation etc., to the more speculative ones pertaining to reproductive technologies, genetics etc. The course employs a problem-based learning methodology which allocates with students the rights and the responsibilities regarding the precise focus, questions and agenda of the seminars. This interdisciplinary course will mostly make use of philosophical bioethics literature but will also include critical materials from social and natural sciences.


Main Topics in Ethics FLFI.02.148 (6 ECTS)
Stijn Van Gorkum
Tue 16-18 Jakobi 2-337, weeks 2-15
The course introduces the students to the main problems and terms in ethics: what are ethics and morality? Descriptive vs evaluative judgments. The origin of moral norms. Are values subjective or objective? Are moral standards universal or relative to culture? Responsibility. Moral motivation. Self-interest. The course also gives a brief overview of the main theories of ethics: ethics of virtue, utilitarianism, Kantianism, contractualism. In seminars, students read and discuss central texts that deal with the aforementioned topics.


Ethics and Philosophy of Sex FLFI.02.155 (6 ECTS)
Francesco Orsi
Mon 14-16 Jakobi 2-337, Wed 14-16, weeks 3-15
The course examines philosophical and ethical questions related to sexuality. We will begin by analyzing the nature of sex, discussing a range of theories of sex including sex as essentially connected to reproduction, sex as a language or expression of love, "plain sex" theories that regard pleasure and desire as essential, and sexuality as a social construct. Then, we will consider more closely the ethics of sexual behaviour. Here we will examine concepts such as perversion and objectification, in particular under the lights of long-standing ethical traditions such as natural law theory, Kantianism, utilitarianism and feminism. In the final part of the course we will examine more specific ethical issues, such as the nature of sexual consent, pornography, and the rights of the disabled to sexual satisfaction.


Parenting: A Practical Philosophy Reading Seminar FLFI.02.163 (3 ECTS)
Kadri Simm
Wed 16-18 Jakobi 2-327, weeks 2-15
Parenting has not been an important topic in philosophy texts. Nevertheless, parenting is a universal social practice that certainly deserves thinking about - perhaps even much more so than the many other traditional philosophy topics. During this course we will together read selected articles from various disciplines with the aim of reflecting upon questions like what does it mean to parent (and is it an ethical thing to bring a child into the world in the first place), what are the universal vs culturally specific aspects of parenting, are there any normative aspects, where does the justified dependency/autonomy balance lie in child-parent relationship etc.


Reading Group on Memory, Time and Modernity FLFI.02.165 (3 ECTS)
Siobhan Kattago
Thu 12-14 Jakobi 2-337, weeks 2-16
The course will examine key thinkers who have contributed to philosophical reflections on time such as Augustine, Heidegger, Benjamin and Koselleck. We will ask how conceptions of time are related to temporal distinctions of modern and postmodern. Although the course is open to all students who have already taken some introductory course of philosophy, it is intended for upper-level students.


Philosophy of Biology FLFI.03.084 (3 ECTS)
Edit Talpsepp-Randla
Wed 12-14 Jakobi 2-336, weeks 3-15
The course addresses the following topics from the perspective of philosophy of science: different concepts of 'species', the questions related to biological classification, the structure of evolutionary theory, units of natural selection, questions related to the notion of 'gene' etc.


Philosophy of Inductive Risk FLFI.03.104 (3 ECTS)
Jaana Eigi
Wed 10-12 Jakobi 2-337, weeks 2-13
Inductive risk most generally is the risk that a conclusion made on the basis of empirical data turns out to be incorrect – the risk of accepting the conclusion when it is false or rejecting it when it is true. During this term's research seminar we discuss issues related to the notion of inductive risk in science. What is inductive risk exactly? What is the connection between inductive risk and values? Do values play an inevitable role in science or is value-free science possible?


Introduction to Logic FLFI.04.024 (3 ECTS)
Juhani Yli-Vakkuri
Wed 16-18 Jakobi 2-336, week 2
Logic I introduces modern philosophical logic and its use in the analysis of arguments and natural language semantics. The students should acquire a solid understanding of the main notions of formal syntax and semantics. They should also acquire the ability to translate natural language sentences into first-order predicate logic, and reconstruct arguments and test their validity. Students should also acquire the ability to carry out proofs in the object language (FOL).


Logic Seminar FLFI.04.062 (3 ECTS)
Juhani Yli-Vakkuri
Wed 16-18 Jakobi 2-336, weeks 2-15
The seminar provides students taking the Logic I course with a class in which they can check their understanding of the material taught in the largely online Logic I course. The course introduces modern philosophical logic and its use in the analysis of arguments and natural language semantics via weekly seminars. Students will develop an enhanced understanding of propositional logic, predicate logic, natural deduction and the translation of arguments from a natural language into a formal logic.


Conceptual Ethics FLFI.04.073 (3 ECTS)
Eve Kitsik
Mon 16-18 Jakobi 2-337, weeks 4-15
Philosophy seems to be a discipline particularly concerned with concepts. These are often "ordinary language concepts", such as knowledge, truth, freedom, or justice. People casually use such terms, yet it is hard to elucidate their meaning in different terms. Much of philosophy appears to be concerned with how to analyse such important concepts. According to another approach to philosophical methodology, however, philosophers should not just analyse ordinary concepts, but evaluate and improve them. It is the latter approach to philosophy - as concerned with evaluating and improving concepts - that will be investigated in this course. We will look into how philosophers could improve concepts for both practical (political, ethical) and theoretical purposes.


Philosophy of Atheism and Agnosticism FLFI.04.074 (3 ECTS)
Bryan Frances
Tue 12-14 Jakobi 2-336, weeks 2-15
This course will examine the evidential basis for both atheism and agnosticism, with particular attention paid to the scientific and philosophical arguments offered in favour of those two views.
Having passed the course, the students: (a) Understand the arguments for and against central claims regarding atheism and agnosticism. (b) Can critically evaluate those and their own arguments concerning those two views.


Introduction to Estonian Culture FLFI.05.006 (6 ECTS)
Tiina Kirss
Tue and Thu 10-12 Jakobi 2-336, weeks 2-15
The course begins with an overview of some signs in contemporary Estonian culture, and continues to read them in historical perspective, with particular attention to material culture of daily life (food, textiles, housing), transportation and innovation; social and ritual events (country fairs, customs practiced at birth, marriage, death), and the phenomenon of the folk song. The deeper dynamics of Estonian culture are approached through the secular and sacred imprint of colonization, town vs village (city vs rural) dialectics, cultural hybridity, and the perplexities of "becoming modern" in a provincial corner of Europe, recognized by its self-described identity.


Philosophical Disagreements HVFI.01.003 (6 ECTS)
Kadri Simm et al.
Thu 16-18 Jakobi 2-327, weeks 1-15 (or fully Web-based)
Elective course for PhD students from all over the University. The first module focuses on critical thinking and argumentation skills (3 ECTS), the second module introduces the students to various interdisciplinary philosophical topics (3 ECTS). The course has no prerequisite subjects. It is possible to participate in only one module of the course (Argumentation Theory or Philosophical Disagreements); passing the first module is not required for participation in the second module.


Lisainfo ja registreerimine pärast tähtaega:
HVFI koordinaator Ruth Jürjo
tel (+372) 737 5314
ruth.jurjo@ut.ee