Valik- ja vabaained filosoofias kevadel 2016

Eestikeelsed ained:

FLFI.00.001 Sissejuhatus filosoofiasse (3 EAP)
Roomet Jakapi, Bruno Mölder, Marek Volt
E 16-18 Jakobi 2 ringauditooriumis
Ülevaade filosoofia kesksetest mõistetest, teooriatest ja valdkondadest. Filosoofilised probleemid ja nende lahendamisviisid. Kõigile huvilistele.


FLFI.00.052 Teaduse eetika ja metodoloogia (6 EAP)
Endla Lõhkivi, Margit Sutrop
N 12-14 Jakobi 2-336
Kursus käsitleb teaduseetika peamisi küsimusi nagu teaduslik-tehnilise progressi eetilised piirid, eetilised käitumisstandardid teaduses, teadus ühiskonnas, teadlane eksperdina, teadlase vastutus, teadlase ethos. Õpitakse tundma nii eetika kui ka teadusfilosoofia põhimõisteid ja peamisi teooriaid. Tutvustatakse uusimaid teoreetilisi lähenemisi järgmistele teadusfilosoofia küsimustele: mis on teadus, millised on teadusliku teadmise iseärasused, õige meetodi otsingud, seletus teaduses, objektiivsuse mõiste. Kõigi erialade doktorantidele.


FLFI.01.011 Esteetika (3 EAP)
Ülo Matjus
E 12-14 Jakobi 2-336
Esteetilise ja mitte-esteetilise kunstikäsituse ajaloolise asetuse selgitamise järel esitatakse kõigepealt üksikasjalikult naiivrealistlik väärtuseline elamus-esteetiline kunstikäsitus. Seejärel esitatakse kokkuvõtlikult fenomenoloogilis-olemisajalooline kunsti(teose) käsitus, nii nagu see leidub Martin Heideggeri teoses „Kunstiteose algupära“ (1935/1936. Kõigile huvilistele, eriti HV kraadiõppele.


FLFI.01.054 Metafüüsika allikad ja kujunemine Vana-Kreekast uusajani (3 EAP)
Andrus Tool
N 10-12 Jakobi 2-336
Õppeaines käsitletakse järgmisi filosoofe ja perioode: Aristoteles, Plotinos, Augustinus, Boethius; 11. ja 13. sajandi vaimne situatsioon; J. Locke, G. Berkeley, B. Spinoza, G. W. Leibniz. Kõik huvilised, vajalik eeldusaine FLFI.01.053 Sissejuhatus filosoofia ajalukku läbimine.


FLFI.01.080 Sissejuhatus filosoofia ajalukku doktorantidele (3 EAP)
Andrus Tool
R 12-14 Jakobi 2-337
Õppeaine hõlmab järgmisi teemasid: filosoofia sünd Antiik-Kreekas, eleaatide koolkond, antiikaja atomistid, antiikaja sofistide käsitletud filosoofilisi probleeme, Sokratese tähendus Antiik-Kreeka filosoofia ajaloo jaoks, Platoni õpetus olevast, Platoni õpetus teadmises ja mõtlemisest, Platoni õpetus hingest ja voorustest, Platoni poliitiline õpetus, hellenismiaja filosoofia: stoikud, epikuurlased, skeptikud, filosoofia asendi muutumine kristliku hilisantiigi vaimuilmas, R. Descartes ja uusaja filosoofia lähtekohad, D. Hume`i empiristlik skeptitsism, K.R. Popperi kriitiline ratsionalism. Kõigi erialade doktorantidele.


FLFI.01.097 Heideggeri loom (3 EAP)
Eduard Parhomenko
N 18-20 Jakobi 2-337
Kui tavaliselt sisenetakse Martin Heideggeri mõtlemisse selgitades olemiseküsimust inimese olemasolu (Dasein) olemiseülesehituse analüüsi najal (vt "Olemine ja aeg" / "Sein und Zeit"), siis seekord võetakse seetarvis hoopiski ette Heideggeri arusaam looma olemisest, nagu on ta seda käsitlenud oma loengukursuses "Metafüüsika alusmõisted. Maailm - lõplikkus - üksildus" / "Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit" (1929/30). Kõigile huvilistele.


FLFI.02.065 Esteetika (3 EAP)
Marek Volt
R 16-18 Jakobi 2-336 (n 25, 29, 33, 37)
Süstemaatiline ülevaade filosoofilise esteetika kesksetest mõistetest (nt ilu, esteetiline kogemus), probleemidest (nt maitseparadoks) ja teooriatest (nt esteetiline kunstiteooria). Kõigile huvilistele.


FLFI.02.138 Õpetaja eetika ja väärtuskasvatus (3 EAP)
Nelli Jung
K 14-16 (n 24), T 14-18 (n 25), T 14-16 (n 27-30) Salme tn 1A
Kursuse raames uuritakse, millised eetika ja väärtustega seotud küsimused on õpetajatöös esiplaanil ning miks - millised on ühiskonna ootused ja millised õpetaja võimalused. Õpetaja eetika probleemsituatsioonide arutelu käigus tutvutakse tähtsamate moraaliteooriatega, uuritakse, millised on meie väärtused ja milliseid küsimusi kergitavad väärtuste konfliktid. Õpetaja kui väärtuskasvataja käsutuses olevate meetoditega tutvumine toimub võimalikult praktiliselt. Kõigile huvilistele, eriti õpetajaerialade magistrantidele.


FLFI.02.140 Heaolufilosoofia ja loomaeetika (3 EAP)
Külli Keerus
K 12-14 Jakobi 2-336
Kursus annab ülevaate erinevatest heaoluteooriatest, eesmärgiga mõista nende rolli loomade kohtlemisega seonduvais moraaliküsimustes. Tutvutakse peamiste heaolukontseptsioonidega läbi filosoofia ajaloo ning nende kaasaegsete väljunditega loomade eetilise kohtlemise küsimusis. Kõigile huvilistele.


FLFI.03.092 Interdistsiplinaarsuse teadusfilosoofiline käsitlus (3 EAP)
Endla Lõhkivi
T 12-14 Jakobi 2-336
Kursus annab ajaloolise ülevate teadusdistsipliinide kujunemisest ja muutumisest. Analüüsitakse interdistsiplinaarsuse mõistet selle ontoloogilistes, epistemoloogilistes, metodoloogilistes aspektides. Kriitilise vaatluse alla võetakse peamised institutsionaalsed teaduskäsitused nagu akadeemiline ja postakadeemilise teaduse kontseptsioon, Modus 1 ja Modus 2 teadus, teaduse ja ühiskonna suhete nn kolmikheeliksi-mudel jmt. Kõigile huvilistele, eriti kõigi erialade kraadiõppuritele.

Juttu tuleb teadusdistsipliinide kujunemisest ja sellest, miks praegu on moesõnaks saanud interdistsiplinaarsus. Mis see õieti on? Loetakse ja räägitakse interdistsiplinaarsuse mõistmise paljudest eri viisidest ja vaatenurkadest - institutsionaalsest, metodoloogilisest, episteemilisest, ontoloogilisest ja kultuurilisest, sellest, millised probleemid tulenevad interdistsiplinaarsusest teaduse mõistmisele väljaspool akadeemilist kogukonda ja millised raskused kerkivad sellest esile teaduse hindamise jaoks. Oodatud on kõigi õppeastmete ja erialade üliõpilased.


FLFI.04.042 Teadvus ja surm: varauusaegsed ning nüüdisaegsed ettekujutused (3 EAP)
Roomet Jakapi, Bruno Mölder
N 16-18 Jakobi 2-336
Mis juhtub inimese teadvusega pärast surma? Kuidas seletada müstilisi kogemusi, millest räägivad surmasuus viibinud: kas annavad need tõepoolest tunnistust üleloomulikust või on tegu lihtsalt lühisega surevas ajus?

Läheneme ettekujutustele inimteadvuse surmajärgsest seisundist nii ajaloolisest, naturalistlikust kui paranormaalsest vaatenurgast. Aine läbinud üliõpilase jaoks ei ole maailm enam endine. Lisaks tunneb ta peamisi varauusaegseid käsitlusi hinge surmajärgsest teekonnast ning tänapäeva teooriaid surmalähedaste ning kehaväliste kogemuste kohta ja oskab hinnata nende käsitluste teaduslikkust.

Kursuse esimene pool annab ülevaate varauusaegsetest ettekujutustest selle kohta, mis juhtub inimhingega pärast surma, teine pool tutvustab tänapäeva naturalistlikke ning paranormaalseid vaateid surmalähedaste (NDE) ning kehaväliste (OBE) kogemuste kohta. Kõik huvilised.
Kursuse koduleht.


FLFI.05.007 Eesti kultuur ja mõttelugu (6 EAP)
Tiina Kirss
E 18-20 Jakobi 2-336
Kursus püüab mõtestada eesti kultuuri ning selle ajalugu "mentaliteedi" ning "mõtteloo" kaudu. Alustades eesti kultuuri kirjeldamisest 18. sajandil ja veel varem võõraste poolt, tõuseb küsimuse alla millal, kuidas, ning milliste eeskujudega hakati otsima võimalusi omakultuuri iseloomustamiseks, kirjeldamiseks ning edendamiseks. Kuidas käsitletakse pärisorjuse mõju ning arme omakultuurile? Identiteeti luues rõhutakse kord keele-, kord territooriumi,-kord kultuuripõhisele lähenemisele. Millistes tingimustes saab juba kõneleda mentaliteedist (kadakasakslus, karske eluviis jm)? Kultuuritõlke ja -ülekande vaatevinklist, kus on oma ja võõras, millal mõni võõras saab omaks, millal mõni jääb võõraks. Kursuse lõpus püüame kaardistada ajaloolises plaanis, mis on eesti mõtte- või kultuuriloo isepära ja koordinaadid. Kõik huvilised.


FLFI.05.009 Kunstiteose tajumise probleemid fenomenoloogias ja fenomenoloogilises esteetikas (3 EAP)
Anne Kokkov
T 10-12 Jakobi 2-336
Ülevaade kunstiteose tajumise teema varasemast uurimisest Eestis; ülevaade tajufenomenoloogia üldteemast (Husserl, Ingarden, jt.); Husserli ja Ingardeni käsitlustest kunstiteose tajust, Deleuze'i käsitlusest kunstiteose meelelisuse tajumisest. Kõik huvilised.

 

Ingliskeelsed ained:

FLFI.00.102 Critical Thinking (3 ECTS)
Mats Volberg
Tue 16-18, Jakobi 2-336
During the course we will look at the philosophical foundations of critical thinking (logic, common fallacies, etc.) and practice applying these to analyzing and reconstructing arguments both in academic and ordinary texts. All levels.


FLFI.00.104 Introduction to Philosophy of Technology (3 ECTS)
Indrek Männiste
Wed 10-12, Jakobi 2-336
This introductory series of lectures on philosophy of technology seeks to offer an historical overview of the origin, development and current state of the philosophical underpinnings of our "technological age" both from the Continental and Analytic perspectives. In a fairly broad sense, the philosophy of technology is an understanding of the consequences of technological impacts relating to environment, the society and human experience. In the lectures and seminars, we will discuss the notion of techne [τέχνη] from Pre-Socratics to Plato and Aristotle, explore the intellectual ideas behind The Industrial Revolution and familiarise ourselves with the philosophical works of some of the most important 20th century philosophers of technology. In addition, we will engage in the contemporary debates between science and technology, technology and ethics, technology and culture and others. All levels.


FLFI.02.117 Social and Ethical Aspects of Engineering (4 ECTS)
Mats Volberg, Margit Sutrop, Ave Mets, Francesco Orsi, Edit Talpsepp
Tue 10-14, Ravila 14A - 1020
Social and value dimensions of technologies. Overview of ethical theories. Environmental ethics and engineering. Research ethics and professional ethics. Moral relativism and cultural context of engineering. All levels.


FLFI.02.143 History of Political Thought (6 ECTS)
Siobhan Kattago
Fri 12-14, Jakobi 2-336
Beginning with Greek tragedy, the course will examine fundamental questions in the long tradition of political thought. Who is a citizen? Why should we obey the law? When is civil disobedience higher than the law? What is freedom and how is related to equality? What is political obligation? Why do individuals have the right to be treated with dignity and respect? Comprised of three parts: ancient, medieval and modern; the readings are selections from classical authors, rather than from secondary sources. Basic concepts such as justice, the rule of law, citizenship, power, liberty, equality, reason and representative government are traced from their origins in Greek thought to their development in the Renaissance to show how they guide political thinking today. All levels.


FLFI.02.144 David Hume's Practical Philosophy (3 ECTS)
Francesco Orsi
Thu 12-14, Jakobi 2-337
Hume said: "Nothing is more usual in philosophy, and even in common life, than to talk of the combat of passion and reason, to give the preference to reason, and to assert that men are only so far virtuous as they conform themselves to its dictates." Focusing on books 2 and 3 of his Treatise, we will see how Hume's theory of the passions and moral theory aimed to overcome such a simplistic picture of human psychology and moral virtue. We will try to understand and evaluate Hume's famous statements that reason is and ought to be the slave of the passions, and that you cannot derive an 'ought' from an 'is'. We will compare Hume's own picture with contemporary Humean and anti-Humean approaches to practical philosophy, as regards the analysis of emotions, the theory of moral judgment, and the nature of virtue and vice. All levels.


FLFI.03.036 Introduction to Philosophy of Language (3 ECTS)
Uku Tooming
Wed 14-16, Jakobi 2-336
Introduction to contemporary theories of reference and meaning, the basic concepts of formal semantics, and its central problems. The course also covers influential historical positions: Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine, Davidson, Grice, Austin, Kripke, Kaplan, and Stalnaker. All levels.


FLFI.04.013 Introduction to Epistemology (3 ECTS)
Alexander Stewart Davies
Tue 10.45-11.45, Jakobi 2-322
An introduction to contemporary epistemology. The course introduces the main topics in epistemology: the concepts and accounts of knowledge and justification, accounts of perception, scepticism, amongst others. All levels.


FLFI.04.048 Introduction to Epistemology II (3 ECTS)
Alexander Stewart Davies
Thu 12-14, Jakobi 2-322
This course builds on the knowledge students gain of contemporary epistemology from Introduction to Epistemology. The aim is to develop student's capacity to critically engage with, rather than merely learn facts about, contemporary epistemology. Generally, this course must be taken simultaneously with Introduction to Epistemology I. Exceptions may be made--but you must discuss this with the course lecturer. All levels.


FLFI.04.041 Tractatus Logico-Philosophicus (3 ECTS)
Giovanni Mion, Erik Thomsen
Will be held in May as one-week intensive course (Mon-Fri). Dates TBA.
Introduction to Ludwig Wittgenstein's Tractatus and its main theses: - "All propositions are results of truth-operations on elementary propositions" (5.3). - "A proposition is a picture of reality" (4.01). The topics to be covered include: Wittgenstein's philosophy of logic, mathematics, and science; logical/lexical, mathematical, scientific/empirical, and cognitive aspects of language; how this maps to semantic technologies. Using the Tractatus to build minds. Graduate students with some knowledge of logic.


FLFI.05.008 Postcolonialism (3 ECTS)
Tiina Kirss
Mon 16-18, Wed 16-18, Jakobi 2-336
The course introduces the foundational concepts of postcolonial thinking, with examples from the various histories from the "tricontinent," (India, Africa and Latin America) and to grasp the intellectual genealogies of post-colonial thinking. "Postcoloniality" was a condition being experienced and theorized outside of the academy long before the advent of academic postcolonial studies - during and after the post World War II struggles for independence spurred by activist writing and thinking led to the dismemberment of European cultural empires overseas. Topics to be discussed include: the act and process of colonization; colonialism and race; colonialism, sexuality, and domesticity; colonial violence; orientalism, subalternity, the problematic of the modernity; hybridity, mimicry, and cultural production. At the close of the course we will also discuss more recent theoretical proposals topics: "internal colonization" (A. Etkind), and "semicolonialism" (David Lloyd). All levels.