Defended 4+2 MA theses in the Philosophy Department

Defended 4+2 MA theses in the Philosophy Department (the 4+2 system was in use until year 2005/2006).

 

Back to all defended theses

Kaimar Karu “Are intuitions (of Lay-Speakers) Relevant for Determining which Theory of Reference is Right?”, supervisor Daniel Cohnitz, reviewer Bruno Mölder.

Katrin Laas-Mikko „Privaatsuse filosoofilise kontseptsiooni piiritlemine“ supervisor Margit Sutrop, oponent Kadri Simm.

Kristi Lõuk „Eetilised raamistikud inimuuringute eetikas“ supervisor Margit Sutrop, reviewer Andres Soosaar.

Mirjam Lepikult „Michel Foucault’ filosoofiline nägemine kujutava kunsti näite põhjal“, supervisor Ülo Matjus, reviewer Eduard Parhomenko.

Anto Unt “Making Inferences in case of Attitudes“, supervisor Rein Vihalemm, reviewer Mikko Leinonen.

Katrin Velbaum „Nicholas Maxwelli standardse empirismi kriitika võimalused võrdluses eesmärgile suunatud empirismiga -- metafüüsilised ja empiirilised argumendid“ supervisors Rein Vihalemm and Endla Lõhkivi, reviewer Peeter Müürsepp (TTÜ).

Ave Mets, „Ilya Prigogine'i raamatu Tõsikindluse lõpp. Aeg, kaos ja uued loodusseadused filosoofiline analüüs ja loodusseaduste käsitus“, supervisors Rein Vihalemm and Piret Kuusk, reviewer Peeter Müürsepp (International University Audentes).

Riin Sirkel, “Küsimus olemuse järele: Aristoteles, Avicenna ja Aquino Thomas”, supervisors Andrus Tool and Henrik Lagerlund, reviewer Taavi Laanepere.

Julia Šestakova, “Философия всеединства: Ф. В. Й. Шеллинг и В. С. Соловьев” (“Kõikainsuse filosoofia: F.W.J. Schelling ja V.S. Solovjov”), supervisors Leonid Stolovitš and Tõnu Luik, reviewer Ülo Matjus.

Toomas Lott, “Häälestatud mõtlemine Martin Heideggeri „Lisandusis filosoofiale (Omanemisest)””, supervisor Tõnu Luik, reviewer Eduard Parhomenko.

Indrek Männiste, “Akraasiaprobleem kaasaegses analüütilises filosoofias: Donald Davidsoni argumentatsioon ja kriitika”, supervisor Tiiu Hallap, reviewer Marek Järvik.

Urmas Ivask, “Mida representeerib füüsikaline teooria? Konstruktivistlik lähenemine”, supervisor Rein Vihalemm, reviewer Piret Kuusk.

Külli Keerus, “Vooruseetika – inimkeskne võimalus keskkonnaeetika põhiküsimuse lahendamiseks”, supervisor Margit Sutrop, reviewers Tiiu Hallap and Ahto Oja.

Mairit Saluveer, “Usalduse olemus ja ühiskondlik tähtsus”, supervisor Margit Sutrop, reviewer Marek Järvik.

Kristjan Laasik, “Filosoofilisest eksistentsist M. Heideggeri “Olemises ja ajas” E. Tugendhatist lähtudes”, supervisor Ülo Matjus, reviewers Andrus Tool and Eduard Parhomenko.

Tõnu Luik, “Filosoofiast kõnelda”, reviewer Ülo Matjus.

Leo Luks, “Nihilism metafüüsikana ja metafüüsikajärgse mõtlemisena. Uurimus nihilismi mõiste üle Martin Heideggeri ja Gianni Vattimo Nietzsche-tõlgitsuste võrdluse kaudu”, supervisor Ülo Matjus, reviewer Eduard Parhomenko.

Aive Pevkur, “Väärtuspluralism ja meditsiinieetika”, supervisor Tiiu Hallap, reviewer Andres Soosaar.

Marek Järvik, “Õigused õiguse alusena: moraalikriitiline õiguse põhjendamine”, supervisors Eero Loone and Margit Sutrop, reviewer Marju Luts.

Jaan Kangilaski, “Naming: Fregean Sense versus Direct Reference”, supervisor Eero Loone, reviewer Bruno Mölder.

Rainer Kivi, “Tahe ja kujutlus Descartes´i teaduslikus meetodis: Peter Schouls´i käsitluse kriitika”, supervisor Rein Vihalemm, reviewer Jaan Kivistik.

Marko Mölder, “Ühiselulise korralduse võimalikkus suveräänsete riikide sõltumatuse taustal”, supervisors Eero Loone and Margit Sutrop, reviewer Tanel Mätlik.

Tiiu Hallap, “Teadvuseteaduse võimalikkuse probleem”, supervisor Eero Loone, reviewer Valdar Parve.

Bruno Mölder, “Theories of Mental Content and Prospects of the Ascription Theory”, supervisor Rein Vihalemm, reviewer Jüri Allik.

Marek Volt, “Controversy about the Cognitive Status of Art in Aesthetics”, supervisors Eero Loone and Jaak Kangilaski, reviewer Valdar Parve.

Endla Lõhkivi, “The Problem of Consistency in the Relativist Sociology of Scientific Knowledge”, supervisor Eero Loone, reviewer Rein Vihalemm.

Tanel Mätlik, “Citizenship and Cultural Communities”, supervisor Eero Loone, reviewer Valdar Parve.

Veiko Palge, “Time: on the debate between tensed and tenseless views of time”, supervisor Rein Vihalemm, reviewer Madis Kõiv.

Mario Rosentau, “Kosmoloogiline antroopsusprintsiip (filosoofilised aspektid)”, supervisor Rein Vihalemm, reviewers Viktor Sieben and Jaan Kivistik.

Jüri Tammaru, “Sümmeetria ja ratsionaalsus”, reviewer Rein Vihalemm.

Roomet Jakapi, “’Tajumata objektide’ probleem George Berkeley varasemas filosoofias“, supervisor Ülo Matjus, reviewers Jaan Kivistik and Andrus Tool.

Jaan Kivistik, “Keha ja vaimu probleemi analüüs”, supervisor Rein Vihalemm, reviewers Valdar Parve and Madis Kõiv.

Margo Laasberg, “Events and Adverbial Modification”, supervisor Eero Loone, reviewer Madis Kõiv.

Indrek Meos, “Katse piiritleda mõiste ‘teaduslik mõtlemine’”, supervisor Rein Vihalemm, reviewers Eero Loone andArne Rannikmäe.

Meeme Allmann, “Teadlane ja insener: koolituse ja tegevuse võrdlev filosoofiline analüüs Thomas Kuhni teadusfilosoofiast lähtudes”, supervisor Rein Vihalemm, reviewers Valdar Parve and Priit Järve.

Jüri Eintalu, “Füüsikalised kaalutlused (teadusfilosoofiline analüüs)”, supervisor Rein Vihalemm, reviewers Lembit Valt and Madis Kõiv.

Dmitri Hristov, “Философско-эстетические взгляды Дмитрия (Димитра) Гачева” (“Dmitri Gachevi filosoofilis-esteetilised vaated”), supervisor Leonid Stolovich, reviewers Eero Loone and Ülo Matjus.

Inta Soms, “Kahest lähenemisviisist keeleanalüütikas seoses Saul A. Kripke nimeteooriaga” supervisor Eero Loone, reviewer Valdar Parve.

Peeter Müürsepp, “Katastroofiteooria dialektilisest olemusest”, supervisor Lembit Valt, reviewer Rein Vihalemm.

Eduard Parhomenko, “Tartu Ülikooli filosoofiaprofessori G. B. Jäsche panteismikäsitluse eelduste kujunemine”, supervisor Ülo Matjus, reviewer Rein Vihalemm.

Arne Rannikmäe, “Teadusliku mõtlemisstiili mõiste analüüs nõukogude teadusmetodoloogilise kirjanduse põhjal”, reviewer Valdar Parve.

Margit Sutrop, “Kadunud teost otsimas. Fenomenoloogiline kirjandusvaatlus versus psühhologism”, supervisor Ülo Matjus, reviewer Eero Loone.

Andrus Tool, “J. G. Droyseni metahistoriograafiline kontseptsioon”, supervisor Eero Loone, reviewers Ülo Matjus and Valdar Parve.