March 6-9, Sara Lenninger of Kristianstad University will give guest lectures on visual and developmental semiotics

Next week Sara Lenninger, PhD, from Kristianstad University, Sweden, will be visiting the Department of Semiotics and giving guest lectures on topics combining visual semiotics and semiotics of education.

Having obtained her MA in art, art history and art philosophy and having defended her PhD in semiotics, Sara Lenninger research is focused around questions how children’s understanding of pictures develops and how children learn to use signs. As a lecturer, she has taught courses in semiotics, art history and visual rhetoric.

Sara Lenninger has participated in several multidisciplinary projects, including the Centre for Cognitive Semiotics led by Prof. Göran Sonesson at Lund University. Together with other semioticians, linguists and cognitive scientists she has studied children’s development with regard to language, images and gestures as semiotic resources.

At the University of Tartu, Sara Lenninger will give several guest lectures. On Tuesday, 6 March at 12:15-13:45 she will hold an open lecture “Pictorial storytelling and children’s understanding of narrative fiction in pictoriality” (at Jakobi 2-306). On Thursday, 8 March, Sara Lenninger will give two consecutive lectures in the frameworks of visual semiotics course (starting at 14:15, at Jakobi 2-305): “On pictoriality and the phenomenology of pictures” and “Lifeworld rhetoric and semiotic analysis of visual meaning making”. Sara Lenninger will conclude her visit with a consultation/workshop on Friday, 9 March at 10:15-11:45 (Jakobi 2-305) on the possibilities of semiotic analysis of visual material.


Järgmisel nädalal külastab semiootika osakonda Sara Lenninger, PhD, Kristianstadi ülikoolist Rootsis, kes peab külalisloenguid visuaalsemiootikat ja haridussemiootikat ühendavatel teemadel.

Omandanud magistrikraadi kunsti, kunstiajaloo ja –filosoofia alal ning kaitsnud doktorikraadi semiootikas, tegeleb Sara Lenninger oma teadustöös küsimustega, kuidas areneb laste arusaamine piltidest ja kuidas õpivad lapsed märke kasutama. Õppejõuna on ta pidanud kursusi semiootikast, kunstiajaloost ja visuaalretoorikast.

Sara Lenninger on osalenud mitmetes multidistsiplinaarsetes teadusprojektides, sealhulgas prof. Göran Sonessoni juhitud kognitiivsemiootika keskuse töös Lundi ülikoolis. Koos teiste semiootikute, lingvistide ja kognitiivteadlastega on ta uurinud, kuidas toimub lapse areng keele, kujundite ja žestide kui semiootiliste ressursside tundmaõppimisel ja omandamisel.

Tartu ülikoolis peab Sara Lenninger mitu külalisloengut. Teisipäeval, 6. märtsil kell 12:15-13:45 toimub avalik loeng teemal „Pictorial storytelling and children’s understanding of narrative fiction in pictoriality“ (Jakobi 2-306). Neljapäeval, 8. märtsil peab Sara Lenninger visuaalsemiootika aine raames kaks järjestikust loengut (algusega kell 14:15, Jakobi 2-305) „On pictoriality and the phenomenology of pictures“ ja „Lifeworld rhetoric and semiotic analysis of visual meaning making“. Reedel, 9. märtsil kell 10:15–11:45 (Jakobi 2-305) viib Sara Lenninger läbi konsultatsiooni/töötoa, kus tuleb juttu visuaalse materjali semiootilise analüüsi võimalustest.