Defended 4+2 BA theses in the Philosophy Department

Defended 4+2 BA theses in the Philosophy Department (the 4+2 system was in use until year 2002/2003).

Back to all defended theses

 

Tarmo Bender, „20. sajandi võrdsuskontseptsioone (Kas ja kuidas inimloomus leiab kasutust võrdsusdiskussioonide argumendina)”, juhendaja Valdar Parve, retsensent Külli Keerus

Kadri Gutmann, „Moraalsest motivatsioonist ärieetikas”, juhendaja Margit Sutrop, retsensent Mari Kooskora (EBS)

Anna-Liisa Kull, ”Naisuurimus ja ajas muutuvad naisrollid”, juhendaja Kadri Simm, retsensent Leena Käosaar-Kurvet

Katri Käsper, „Ralph Wedgwood normatiivsusest: semantilised, metafüüsilised ja epistemoloogilised aspektid”, juhendaja Bruno Mölder, retsensent Jaan Kangilaski

Kaido Keerma, „Heideggeri Hegeli-käsitlusest”, juhendaja Tõnu Luik, retsensent Toomas Lott

Erko Kurvet, „Tänapäeva kommunitaarlaste ja liberaalide vaated inimrühmade ja indiviidide õigusele säilitada oma identsust”, juhendaja Valdar Parve, retsensent Marek Volt

Enor Niinemägi, „Teadmise ja teaduse probleem Friedrich Nietzsche filosoofias kui modernse teadvuse kriitika”, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Märt Põder

Merle Oks „Müüdilise mõtlemise erijoontest Ernst Cassireri järgi”, juhendaja Ülo Matjus, retsensent Andrus Tool

Terje Olumets, „’Füüsika’ ja ’looduslugu’ S.Toulmini järgi: kontseptsiooni põhijooned ning selle arendusi ja analooge”, juhendaja Rein Vihalemm, retsensent Endla Lõhkivi

Laura Paide, „Hoole-eetika keskse mõiste ’hool’ filosoofiline analüüs”, juhendaja Margit Sutrop, retsensent Kadri Simm

Epp Reedik, „Väärtused ja kõlbeline käitumine”, juhendaja Valdar Parve, retsensent Kristi Lõuk

Kert Semm „Vajaduse ontoloogiline ja praktiline käsitlus”, juhendaja Valdar Parve, retsensent Marek Volt.

Silja Lilles-Sula „Õpetaja professioon ja eetikakoodeksi roll selles”, juhendaja Külli Keerus, retsensent  Valdar Parve

Lauri Eesmaa „Mimesise mõiste tähendus ja roll Hans-Georg Gadameri kunstikäsitluses”, juhendaja Andrus Tool, oponent Ülo Matjus

Kadri Hein „Reparatsioon – alternatiiv karistusele?”, juhendaja Marek Järvik, oponent Valdar Parve

Epp Leikop „Tragöödia paradoksi olemusest kujutavas kunstis”, juhendaja Marek Volt, oponent Valdar Parve

Kadri Lutt „Altruistliku käitumise kohustuslikkusest ja moraalsete pühakute võimalikkusest”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Eva Piirimäe

Janar Mihkelsaar „Antimodernistlik modernism: Friedrich Nietzsche ja Carl Schmitti poliitilise mõtlemise võrdlus”, juhendaja Eduard Parhomenko, oponent Tõnu Luik

Tiina Nuum „Jürgen Habermasi modernsuse kaitse”, juhendaja Marek Järvik, oponent Külliki Korts

Priit Pärnapuu „Bertrand Russelli ja Willard Van Orman Quine’i singulaarsete eksistentsilausete käsitlus”, juhendaja Jaan Kivistik, oponent Anto Unt

Siiri Suutre „Interpretatsiooni objektiivsus: vajalik norm või tarbetu piirang?”, juhendaja Marek Volt, oponent Andrus Tool

Ester Veskimets „Kanti käsitlus ülevast ja selle tundmuslik aspekt”, juhendaja Eduard Parhomenko, oponent Andrus Tool

Anne-Mai Helemäe „Dünaamilise inimloomuse võimalikkusest Johann Gottfried Herderi käsitluse näitel”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Roomet Jakapi

Kärg Kama „Õiguste andmine loodusele: huvidepõhise lähenemise võimalused ja probleemid”, juhendaja Külli Keerus, oponent Valdar Parve

Katrin Laas „Bernard Williamsi internalismi käsitlus: ratsionaalse kaalutlemisprotsessi määratlus ja ulatus”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Marek Järvik

Anu Martin „Larry Laudani käsitlus teooriate hindamisest”, juhendaja Tiiu Hallap, oponent Endla Lõhkivi

Sven-Olav Paavel „Herakleitose fragment 22DK B1. „Ontoloogilise” küsimuse piiritlemise katse prooimioni-fragmendis”, juhendaja Tõnu Luik, oponent Toomas Lott

Merilin Sikk „Feminism ja feministlik eetika: feministlikud vaated sõjale ja rahule”, juhendaja Kadri Simm, oponent Tiina Kirss

Vivian Bohl „Keha-minu-jaoks Jean-Paul Sartre’i fenomenoloogilis-eksistentsiaalse ontoloogia taustal”, juhendaja Andrus Tool, oponent Margus Vihalem

Nelli Jung „Tõenäosusteooria subjektiivne interpretatsioon”, juhendaja Tiiu Hallap, oponent Peeter Müürsepp

Mirjam Mäekivi „Sotsiaalse õigluse printsiipide globaalse rakendamise vajalikkus ja võimalikkus”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Kadri Simm

Kristiina Reidolv „Interpretatsiooni mõiste Arthur C. Danto kunstifilosoofias”, juhendajad Margit Sutrop ja Marek Volt, oponent Valdar Parve

Peeter Selg „Õiglus kui tühi tähistaja ning õiglus kui ideoloogia John Rawlsi poliitilises õigluskontseptsioonis”, juhendaja Tiiu Hallap, oponent Marek Järvik

Siret Sikk „Paul Horwichi minimalistlik tõeteooria”, juhendaja Tiiu Hallap, oponent Endla Lõhkivi

Edit Talpsepp „Kuidas saavad tähenduse loomulike liikide mõisted? Finitismi ja eksternalistliku tähendusteooria võrdlev analüüs”, juhendaja Endla Lõhkivi, oponent Rein Vihalemm

Aire Vaher „Holistliku maaeetika põhiseisukohad ning probleemide analüüs”, juhendaja Külli Keerus, oponent Aive Pevkur

Margus Ennok „Mõtete sisendamisest: kaks analüüsi tasandit”, juhendaja Valdar Parve, oponent Kristjan Laasik

Kaimar Karu „Keeleline relativism ja keele-mõtlemise seos”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Valdar Parve

Triinu Linnus „Suveräänsuse mõiste konstitutiivsed ja regulatiivsed elemendid”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Marek Järvik

Kerstin Oudekki Loone „Suveräänsus ja immigratsioonivabaduse õigustatavus”, juhendaja Eero Loone, oponent Marek Järvik

Ave Mets „Kaoseteooria filosoofilisi aspekte: Peter Smithi uurimuse käsitlus”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Peeter Müürsepp

Peeter Piiri „Globaliseerumine olemisajaloolise mõtlemise valguses”, juhendaja Ülo Matjus, oponent Tõnu Luik

Märt Põder „ΠΡΟΣΘΕ ΠΛΑΤΩΝ ΟΠΙΘΕΝ ΤΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΕΣΣΗ ΤΕ ΧΙΜΑΙΡΑ – Vaatlusi Martin Heideggeri Platoni-tõlgitsustele”, juhendaja Tõnu Luik, oponent Eduard Parhomenko

Juhan Saharov „Võrdsuse mõiste kasutusala”, juhendaja Valdar Parve, oponent Kadri Simm

Julia Šestakova „Стремление в никуда: свобода в философии Ж.-П. Сартра и Н. А. Бердяева” („Tung eikuhugi: vabaduse mõiste J. P. Sartre’i ja N. A. Berdjajevi filosoofias”), juhendaja Tõnu Luik, oponendid Andrus Tool ja Lea Pild

Helen Eenmaa „The concept of self-defence in international law” („Enesekaitse mõiste rahvusvahelises õiguses”), juhendaja Margit Sutrop, oponendid Hubert Schleichert ja Lauri Mälksoo

Inga Härson „Kellel on õigus teada geeniuuringute tulemusi?”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Kadri Simm

Koit Kelder „Äri- ja majanduseetika filosoofiline käsitlus ja praktiline rakendus Eestis”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Valdar Parve

Tatjana Lissitsina „Vabariiklus filosoofilise mõistena”, juhendaja Valdar Parve, oponent Marek Järvik

Kristi Lõuk „Inimväärikuse probleem bioeetikas Kanti eetikast tulenevalt”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Valdar Parve

Lehor Meius „Ajakäsitlused”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Jüri Tammaru

Indrek Männiste „Gilbert Harmani moraalirelativismi analüüs”, juhendaja Tiiu Hallap, oponent Valdar Parve

Kristjan Rubin „Kunsti lõpu küsimusest”, juhendaja Ülo Matjus, oponent Andrus Tool

Armo Sepandi „Herakleitose λόγος Martin Heideggeri käsituses”, juhendaja Tõnu Luik, oponent Eduard Parhomenko

Riin Sirkel „Aquino Thomase traktaadi Olevast ja olemusest teaduslikult kommenteeritud tõlge eesti keelde”, juhendajad Marju Lepajõe ja Andrus Tool, oponent Taavi Laanepere

Kuldev Suits „Vastutuse jagamine”, juhendaja Valdar Parve, oponent Külli Keerus

Tarmo Tirol „Inimese olemuse fenomenoloogiline käsitlus Jean-Paul Sartre’il”, juhendaja Eduard Parhomenko, oponent Ülo Matjus

Urmas Ivask „Objektiruumi mõiste füüsikalise reaalsuse käsitlemisel”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Jüri Tammaru

Merlin Jõulu „Subdominants versus enesedeterminatsioon. Moodsa meditsiinieetika mudelite ülevaade”, juhendaja Valdar Parve, oponent Tiiu Hallap

Jevgeni Kuznetsov „Понятие счастья и качества жизни: от евдемонии Аристотеля и утилитаризма Бентама до субьективистической концепций наших дней” („Õnne ja elukvaliteedi mõisted Aristotelese eudaimonia’st ja Benthami utilitaarlusest tänapäevase subjektivismini”), juhendaja Valdar Parve, oponent Aive Pevkur

Toomas Lott „Olemise varjatus ja luule”, juhendaja Tõnu Luik, oponent Eduard Parhomenko

Katri Mägi „Moodne riik: faktid ja õigustused”, juhendaja Valdar Parve, oponent Marko Mölder

Imre Mürk „Karl Jaspersi tehnikakäsituse asend Martin Heideggeri tehnikakäsituse suhtes: võrdlev vaatlus”, juhendaja Ülo Matjus, oponent Tõnu Luik

Silver Saarva „Ühismõõdutus Thomas S. Kuhni teadusfilosoofias”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Endla Lõhkivi

Kuldar Traks „Søren Kirkegaardi iroonia- ja eksistentsikäsitlusest”, juhendaja Eduard Parhomenko, oponent Tõnu Luik

Katrin Velbaum „Standardse empirismi kriitika Isaac Newtoni näitel: religioosse maailmavaate mõju tema teaduslikele ideedele”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Endla Lõhkivi

Külli Keerus „Elu väärtuse kõlbelise teesi väärtusest”, juhendaja Valdar Parve, oponent Eero Loone

Kristjan Laasik „Märgi filosoofilisest tähtsusest Martin Heideggeri „Olemises ja ajas””, juhendaja Ülo Matjus, oponent Eduard Parhomenko

Marek Järvik „Õigusfilosoofilisi lähenemisi positivistliku õigusfilosoofia õigustamiseks”, juhendaja Eero Loone, oponent Valdar Parve

Leo Luks „Nihilismi mõiste kujunemine ja tähtsus Fr. Nietzsche filosoofias”, juhendaja Ülo Matjus, oponent Tõnu Luik

Marko Mölder „Suveräänsus ja interventsionalism tänapäeva globaalses maailmas”, juhendaja Eero Loone, oponent Aive Pevkur

Rainer Kivi „René Descartes’i epistemoloogiline pööre: kahtlus ja meetod”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Endla Lõhkivi

Tiina Metslang „Eudaimonia kontsept ja hea elu kontseptsioon”, juhendaja Valdar Parve, oponent Roomet Jakapi

Bruno Mölder „Conscious and nonconscious content in subpersonal psychology” („Teadvustatud ja teadvustamatu sisu subpersonaalses psühholoogias”), juhendajad Jüri Allik ja Valdar Parve, oponendid Andres Soosaar ja Arne Rannikmäe

Anti Naulainen „Sokratese isik Hegeli, Kirkegaardi ja Nietzsche filosoofias”, oponent Andrus Tool

Marek Volt „Tõde ja teadmine kunsti iseloomustava tunnusena”, juhendaja Eero Loone, oponent Arne Rannikmäe

Tanel Mätlik „Rahvusluse teooriad”, juhendaja Eero Loone, oponendid Rein Ruutsoo ja Jüri Tammaru

Jaan Kangilaski „Frege tähendusteooria”, juhendaja Eero Loone, oponent Valdar Parve